Leukeran


Zytras Lifesciences | Leukeran (Medication)


Desc:

Ang Leukeran / chlorambucil ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na alkylating agent. Ang Leukeran ay isang gamot sa cancer na gumagana sa pamamagitan ng panghihimasok nito sa paglaki at pagkalat ng mga cancer cells. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang maraming uri ng cancer, kabilang ang Hodgkin's disease at ilang uri ng leukemia o lymphoma. Inumin ang gamot na ito ayon sa direksyon ng iyong doktor ayon sa iyong kondisyon. Ang dosage ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosage o dalas ng paggamit nito nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, maaaring makaranas ng side-effects. Ang Leukeran ay mas madalas na maging sanhi ng : pangangalam ng tiyan, banayad na pagduduwal, pagtatae; panginginig; o pamamanhid o pangingilig. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding reaksyon ay kinabibilangan ng: allergy - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pangingisay (kombulsyon); lagnat, pamamaga ng lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding pamumula, pagbabalat, at pulang pantal sa balat; pagduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, maitim na ihi, maputlang kulay ng dumi, jaundice (paninilaw ng balat o mga mata); isang hindi pangkaraniwang masa o bukol; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso, o patuloy na pag-ubo; maputlang balat, madaling pagpasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang kahinaan; puting mga patch o sugat sa loob ng iyong bibig o sa iyong mga labi; matinding pagduwal, pagsusuka, o pagtatae; o hindi pag-regla. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng allergy, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: pangingisay, pinsala sa ulo, gout, kidney stones, karamdaman sa dugo tulad ng anemia, neutropenia , o thrombositopenia, o mga problema sa atay. Hindi ka dapat magpabakuna habang kumukuha ng Leukeran nang walang pahintulot ng iyong doktor. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...