Leukine


Berlex Laboratories | Leukine (Medication)


Desc:

Ang Leukine / sargramostim ay artipisyal na protina na tumutulong sa pagpapadami ng mga white blood cells sa iyong katawan. Ang mga white blood cells ay tumutulong sa iyong katawan na labanan ang impeksyon. Ginagamit ang leukine upang madagdagan ang mga white blood cells at para makatulong na maiwasan ang malubhang impeksyon sa mga kondisyon tulad ng leukemia, bone marrow transplant, at koleksyon ng blood cells bago mag chemotherapy. Ang Leukine ay para sa mga matatanda na hindi bababa sa 55 taong gulang. Ibinibigay ito ng intravenously o subcutaneously (sa ilalim ng balat) mula apat hanggang 42 araw. Ang mga vial ng leukine ay hindi dapat alugin dahil ang gamot ay maaaring mapinsala, at maaaring bumuo ng mga bula, kung saan maaaring hindi makuha ng hiringgilya ang ilan sa gamot sa oras ng iniksyon. ...

Side Effect:

Maaaring makaranas ng pananakit sa mga buto at kalamnan, panginginig, o sakit ng ulo. Ang paggamit ng isang non-aspirin pain reliever tulad ng acetaminophen ay maaaring makatulong. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa iba pang mga detalye. Maaari ring makaranas ng pagduduwal, pagsusuka, o pamumula sa lugar ng iniksyon, pamamaga, pangangati, bukol, o pasa. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay patuloy na nararanasan o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung makakaranas ng mga seryosong side-effects tulad nang: sakit sa dibdib, biglang pagtaas ng timbang, pamamaga ng mga kamay / paa, igsi ng paghinga, pag-itim ng dumi, patuloy na sakit sa tiyan, pagsusuka na parang giniling na kape ang kulay, mabilis / hindi regular na tibok ng puso, mga problema sa paningin, biglaang pamumula ng mukha / leeg / dibdib, matinding pagkahilo, pagkahimatay. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng malubhang allergic reaction, tulad ng: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang Leukine kung ikaw ay allergic sa sargramostim o sa lebadura. Ang leukine ay hindi dapat gamitin sa loob ng 24-oras bago o pagkatapos mong makatanggap ng chemotherapy o radiation. Bago gamitin ang Leukine, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang fluid retention (lalo na sa paligid ng iyong baga), sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, congestive heart failure, kanser sa bone marrow, pangingisay, sakit sa atay o bato, o sakit sa paghinga tulad ng COPD o hika. Sabihin kaagad sa iyong tagapag-alaga kung ikaw ay nahihilo, naduduwal, magaan ang ulo, nahihirapang humihinga, o may mabilis na tibok ng puso, pagsikip ng dibdib, o nagkakaproblema sa paghinga pagkatapos ang iniksyon ng Leukine. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang anumang iba pang mga seryosong epekto tulad ng lagnat, panginginig, sakit sa lalamunan, sintomas ng trangkaso, sakit sa bibig, madaling pamamasa o pagdurugo, at pamamaga o mabilis na pagtaas ng timbang. Ang paggamit ng Leukine ay maaaring dagdagan ang iyong panganib na magkaroon ng iba pang mga cancer. Tanungin ang iyong doktor tungkol sa iyong indibidwal na panganib. ...