Levalbuterol - inhalation solution


Unknown / Multiple | Levalbuterol - inhalation solution (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Levalbuterol upang maiwasan o maibsan ang paghingal, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na dulot ng sakit sa baga katulad ng hika at chronic obstructive pulmonary disease (COPD; isang grupo ng mga sakit na nakakaapekto sa baga at daanan ng hangin). Ang Levalbuterol ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na beta agonists. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagrerelaks at pagbubukas ng mga daanan ng hangin sa baga upang mas madali ang paghinga. ...

Side Effect:

Ang Levalbuterol ay maaaring magdulot ng side-effects. Sabihin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay malubha o hindi nawawala: sakit ng ulo, pagkahilo, nerbiyos, hindi mapigilang pag-alog ng isang bahagi ng katawan, heartburn, pagsusuka, ubo, panghihina, lagnat, pagtatae, sakit ng kalamnan, leg cramps. Ang ilang mga side-effects ay maaaring maging seryoso. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan kaagad ang iyong doktor: sakit sa dibdib, mabilis o dumadaudog na tibok ng puso, pantal sa balat, pangangati, karagdagang paghihirap sa paghinga o kahirapan sa paglunok, pamamalat. Ang pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang bahagi ng binti ay maaari ding mangyari. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng allergy. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa puso (halimbawa, mataas na presyon ng dugo, abnormal na ritmo sa puso, coronary insufficiency), pangingisay, overactive na thyroid (hyperthyroidism), diabetes, sakit sa bato, mababang antas ng potassium sa dugo (hypokalemia). Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Bago ang operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang ang mga resetang gamot, mga gamot na hindi kailangan ng reseta, at mga produktong herbal). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...