Levobunolol Ophthalmic


Allergan | Levobunolol Ophthalmic (Medication)


Desc:

Ginagamit ang ophthalmic levobunolol upang gamutin ang glaucoma, isang kondisyon kung saan ang pagtaas ng presyon sa mata ay maaaring humantong sa unti-unting pagkawala ng paningin. Ang Levobunolol ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na beta blockers. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas ng presyon sa mata. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng gamot na ito at tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang alinman sa mga seryosong side-effect na ito: matinding pamamaga, pangangati, pagkasunog, pamumula, sakit, o kakulangan sa ginhawa sa o sa paligid ng iyong mata; pagtagas, pag-crust, o pag-ooze ng iyong mga mata o eyelids; bronchospasm (wheezing, paghihigpit ng dibdib, problema sa paghinga); mabagal na tibok ng puso, mahinang pulso, pagkahimatay, mabagal na paghinga (maaaring huminto ang paghinga); kakulangan sa paghinga, kahit sa hindi nakakapagod na aktibidad; pamamaga, mabilis na pagtaas ng timbang; o matinding pamumula, pagbabalat, at pulang pantal sa balat. Maaari ding maranasan ang mga hindi gaanong seryosong side-effect tulad ng: banayad na pagkasunog, paghapdi, pangangati, o kakulangan sa ginhawa ng iyong mga mata; malabong paningin; pamamaga ng mga mata; sakit ng ulo, pagkahilo, umiikot na sensasyon; pagkalumbay, pagkalito, pagod na pakiramdam; kahinaan ng kalamnan; banayad na pantal sa balat o pangangati; o pagduduwal, pagtatae. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga sintomas ng isang allergic reaction: mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong healthcare provider kung ikaw ay allergic sa levobunolol, o kung mayroon kang: hika, o malubhang chronic obstructive pulmonary disease (COPD); mabagal na tibok ng puso; o isang kundisyon sa puso na tinatawag na AV block. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: problema sa paghinga tulad ng brongkitis o empysema; kasaysayan ng sakit sa puso o congestive heart failure; diabetes; kasaysayan ng stroke, pamumuo ng dugo, o mga problema sa sirkulasyon; sakit sa thyroid; o karamdaman sa kalamnan tulad ng myasthenia gravis. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...