Levomethadyl - oral liquid


Roxane Laboratories, Inc. | Levomethadyl - oral liquid (Medication)


Desc:

Ang Levomethadyl ay kabilang sa pangkat ng mga gamot na kilala bilang narcotic analgesics. Ginagamit ito sa mga programa sa paggamot sa pagkakalulong sa iligal na droga. Ang Levomethadyl ay hindi lunas sa pagkakalulong sa droga. Ginamit ito bilang bahagi ng isang pangkalahatang programa na maaaring may kasamang pagpapayo, pagdalo sa mga pagpupulong ng support group, at iba pang paggamot na inirekomenda ng iyong doktor. Tumutulong ang Levomethadyl na maiwasan ang mga withdrawal symptoms na maaaring mangyari kapag huminto ang isang adik sa paggamit ng narkotiko. Sa mga programang detoxification, ang dami ng ginamit na levomethadyl ay dahan-dahang binabawasa hanggang sa ang isang adik ay malaya na sa epekto ng droga. Sa mga maintenance program, ginagamit ito ng pangmatagalan upang matulungan ang mga adik na hindi gumamit ng ipinagbabawal na droga. Sa pangmatagalang paggamit, ang levomethadyl ay maaaring makabawas sa labis na pagnanasa ng isang adik sa ibang narkotiko. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring idulot ng paggamit ng gamot na ito tulad ng: sakit sa tiyan, paninigas ng dumi, pagtatae, tuyong bibig, problema sa pagtulog, at sakit ng ulo. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung makakaranas ng mga sumusunod: pagkahilo, pag-aantok, pantal, pagbabago ng kondisyon (halimbawa: depression), mga problema sa paghinga, pagkabalisa, guni-guni, pagkalito ng kaisipan, pagkamayamutin, panginginig, panginginig, pagpapawis. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira, ngunit napaka-seryosong side-effect ay mararanasan: pagkahimatay, hindi regular na tibok ng puso. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang allergic reaction sa levomethadyl o iba pang mga gamot. Sabihin din sa iyong healthcare professional kung mayroon kang anumang uri ng allergy, tulad ng sa mga pagkain, tina, preservatives, o hayop. Para sa mga produktong hindi kailangan ng reseta, basahin nang mabuti ang label o mga sangkap sa package. Walang sapat na mga pag-aaral sa mga kababaihan para sa pagtukoy ng panganib sa sanggol kapag ginagamit ang gamot na ito habang nagpapasuso. Timbangin ang mga potensyal na benepisyo laban sa mga potensyal na peligro bago gamitin ang gamot na ito habang nagpapasuso. ...