Amitriptyline


Unknown / Multiple | Amitriptyline (Medication)


Desc:

Ang Amitriptyline ay tumutulong upang paginhawahin ang depresyon at sakit. Ang Amitriptyline ay isang medikasyong ginagamit upang gamutin ang maraming porma ng depresyon, sakit na kaugnay ng mga nerb (neuropatikong sakit), at upang pigila ang sobrang sakit ng ulo. Ang Amitriptyline ay minsang inirireseta para tumulong gamutin ang sakit na kaugnay ng kanser. Sa karagdagan, ito ay minsang nirireseta para sa madaming uri ng kronik na sakit. ...

Side Effect:

Ang mga epekto, tulad ng tuyong bibig at pagkaantok, ay maaaring gawing mas mahirap ang pagpapataas ng dosis sa mas matandang adulto. Ang pagdodosis sa oras ng pagtulog ay tumutulong sa pagtulog ng pasyente. Ang Amitriptyline ay maaaring magpataas ng ganang kumain, magsanhi ng pagbigat, o magprodyus ng hindi kaaya-ayang panlasa sa bibig. Ito rin ay maaaring magsanhi ng pagtatae, pagsusuka, o pangangasim ng sikmura. Ang paggamit ng medikasyong ito ng may pagkain ay maaaring makabawas sa mga pangtunaw na epekto. Ang ibang hindi masyadong malaman na epekto ay may kasamang pangangatog ng kalamnan, pagkakaba, huminang kakayahang pansekswal, pagpapawis, pamamantal, pangangati, paglalagas ng buhok, pagtunog sa mga tainga, o mga pagbabago ng pagkakgaw ng dugo ng pasyente. ...

Precaution:

Dapat kang makipag-usap sa iyong doktor bago gumamit ng Amitriptyline kung ikaw ay may: kamakailan lamang na kasaysayan ng atake ng puso; sakit sa puso; mga sumpong; hirap na pagdaan ng ihi; glawkoma; iregular na tibok ng puso (aritmiya); sakit sa puso, kasama ang pagpapalya ng bato (pangbatong pagpapalya); sakit sa atay, kasama ang pagpapalya ng atay o sirosis; kasaysayan ng abuso ng droga o alak; kahit anong alerhiya, kasama ang mga alerhiya sa pagkain, pangkulay sa pagkain, o mga preserbatibo. Gayun din, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay: buntis o pag-iisip ng pagiging buntis o pagpapasuso. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iyong gamot na ginagamit, kasama ang mga gamot na may reseta at walang reseta, mga bitamina, at suplementong erbal. ...