Levoxyl


Pfizer | Levoxyl (Medication)


Desc:

Ang levoxyl/levothyroxine ay ginagamit panglunas sa sakit na hypothyroidism at para pigilan ang pagpapakawala ng thyroid hormones sa pagkontrol ng cancerous thyroid nodules at paglaki ng goiter. Sa mga matatanda, ang levoxyl ay ibinibigay sa dosage na 12. 5-125 mcg kada araw. Ang layunin ng replacement therapy na ito ay upang panatillin ang normal na antas ng thyroxine sa dugo. ...

Side Effect:

Maaaring maranasan ang iilan o lahat ng side-effects na ito: pananakit ng dibdib, pagbilis ng tibok ng puso o kaya pulso, pagpapawis ng madami, hindi matiis ang init, pagiging kabado, sakit ng ulo, hirap sa pagtulog, pagtatae, pagsusuka, paggaan ng timbang o lagnat. Kadalasang natitiis ang levoxyl/levothyroxine therapy. Ang mga nasabing side-effect ay kadalasang nai-uugnay sa toxic na antas ng thyroid hormone kung saan ang mga sintomas ay dulot ng hyperthyroidism. Ang mga kababaihan ay maaaring makaranas ng hindi regular na pagdudugo. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, ilahad sa iyong medical provider ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ang mga sumusunod: mataas ng thyroid hormones (thyrotoxicosis), mababang adrenal gland function, sakit sa puso (tulad ng coronary artery disease, hindi regular na pagtibok ng puso), altapresyon, diabetes. Bago sumailalim sa operasyon, sabihan ang iyong doktor o dentista tungkol sa mga ginagamit mong produkto (niresetang gamot o halamang gamot). Hindi inirerekomenda na inumin ang gamot na ito ng walang pahintulot ng iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso ng bata. ...