Lexapro


Forest Laboratories | Lexapro (Medication)


Desc:

Ang Lexapro/escitalopram ay isang antidepressant na nabibilang sa mga gamot na tinatawag na selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Ang Lexapro ay nakakaapekto sa mga kemikal sa utak na maaaring maging hindi balanse at maging sanhi ng pagkalungkot o pagkabalisa. Ginagamit ang Lexapro upang gamutin ang pagkabalisa sa mga matatanda at pangunahing depressive disorder sa mga matatanda at kabataan na hindi bababa sa 12 taong gulang. Ang isang pangunahing yugto ng pagkalumbay (DSM-IV) ay nagpapahiwatig ng isang kapansin-pansin at paulit-ulit (halos araw-araw at hindi bababa sa 2 linggo) na panlulumbay o dysphoric mood na karaniwang nakakagambala sa pang-araw-araw na buhay, at hindi bababa sa lima sa mga sumusunod na siyam na sintomas ay mararanasan: nalulumbay na kalooban, pagkawala ng interes sa karaniwang mga aktibidad, malaking pagbabago sa timbang at/o gana sa pagkain, hirap sa pagtulog o hypersomnia, psychomotor agitation o retardation, madalas na pagkapagod, pakiramdam ng pagkakasala o kawalang-halaga, mabagal na pag-iisip o hirap sa konsentrasyon, pagtatangka o pag-iisip ng pagpapakamatay. ...

Side Effect:

Ang Lexapro/escitalopram ay maaaring magdulot ng side-effects. Sabihin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay lumubha o hindi nawala: pagduduwal, pagtatae, paninigas ng dumi, pagbabago sa sex drive o kakayahan sa pakikipagtalik, pagiging antukin, pagpapawis, pagkahilo, heartburn, sakit sa tiyan, sobrang pagkapagod, pagkatuyo ng bibig, pagtaas ng gana sa pagkain, mga sintomas na tulad ng trangkaso, runny nose, pagbahing. Ang ilang mga epekto ay maaaring maging seryoso. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: hindi pangkaraniwang pagka-excite, nakakakita ng mga bagay o nakakadinig ng mga tinig na wala sa paligid (mga guni-guni), lagnat, pagpapawis, pagkalito, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, at matinding paghihigpit ng kalamnan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga allergy. Huwag gumamit ng Lexapro kung gumagamit ka ng isang MAO inhibitor (furazolidone, isocarboxazid, phenelzine, rasagiline, selegiline, o tranylcypromine). Maaaring makaranas ng mga malubha at minsan nakamamatay na mga reaksyon kapag ang mga gamot na ito ay ginamit kasama ng Lexapro. Dapat kang maghintay ng hindi bababa sa 14 na araw pagkatapos ihinto ang MAO inhibitor bago ka gumamit ng escitalopram. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga antidepressant na maaari mong gamitin. Upang matiyak na ligtas mong magagamit ang Lexapro, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kondisyong ito: sakit sa atay o bato; mga seizure o epilepsy; manic depression; o kasaysayan ng pag-abuso sa droga o pag-iisip ng pagpapakamatay. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...