Lexiva


GlaxoSmithKline | Lexiva (Medication)


Desc:

Ang Lexiva/fosamprenavir, ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang protease inhibitors. Ito ay isang antiviral na gamot na ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang labanan ang sakit na human immunodeficiency virus (HIV). Ang Lexiva ay hindi gamot para sa HIV at hindi pinipigilan ang pagkakontamina. Inumin ang gamot na ito, karaniwan isang beses o dalawang beses sa isang araw, o ayon sa itinakda ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosage ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosage o dalas nang paggamit na walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga sumusunod ay karaniwang karaniwang side-effect: banayad na pagduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit sa tiyan; pamamanhid o pangingilig, lalo na sa paligid ng iyong bibig; sakit ng ulo, pagbabago ng mood; o mga pagbabago sa hugis o lokasyon ng taba ng katawan (lalo na sa iyong mga braso, binti, mukha, leeg, suso, at baywang). Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding masamang reaksyon ay ang mga sumusunod: sakit sa dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduwal, pagpapawis, pangkalahatang masamang pakiramdam; maputla o dilaw na balat, maitim na kulay na ihi, lagnat, pagkalito o panghihina; pagdalas ng pag-ihi o matinding uhaw; biglaan at matinding sakit sa iyong ibabang bahagi ng likod o gilid, dugo sa iyong ihi, masakit o mahapding pag-ihi; mga palatandaan ng bagong impeksyon, tulad ng lagnat o panginginig, ubo, o sintomas ng trangkaso, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo; o lagnat, namamagang lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding pamumula, pagbabalat, at pulang pantal sa balat; o isang allergic reaction - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay allergic dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga allergy. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mga problema sa atay, kabilang ang mga impeksyon na Hepatitis B o C, mga problema sa bato tulad ng mga kidney stones, mga problema sa puso, tulad ng coronary artery disease, o atake sa puso, diabetes, problema sa pagdurugo (hemophilia). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...