Amlexanox


Access Pharmaceuticals | Amlexanox (Medication)


Desc:

Ang Amlexanox ay ginagamit upang gamutin ang mga ulser sa bibig na tinatawag na aphthous ulcers o canker sores. Ito ay nagpapababa sa oras ng ulser para gumaling. Dahil ang Amlexanox ay nagpapababa ng paggaling na oras, pinababa rin nito ang sakit na iyong nararamdaman. ...

Side Effect:

Ang pansamantalang sakit, pagkirot, o pagsusunog sa bahaging pinaglagyan ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor/dentista o parmaseutiko agad. Sabihin sa iyong doktor/dentista agad kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: dumaming sugat sa bibig, pagduduwal, pagtatae. Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Hindi ito ang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang amlexanox, sabihin sa iyong doktor/dentista o parmaseutiko kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap, na pwedeng magsanhi ng mga reaksyong alerdyi o ibang mga problema. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor/dentista o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng mga problema sa sistemang kaligtasan sa sakit. Iwasan ang alkohol at nicotine dahil ang mga produktong ito ay pwedeng mga kairita sa mga sugat. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...