Lialda


Shire | Lialda (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Lialda upang gamutin pag-atake ng ulcerative colitis, isang uri ng sakit sa bituka. Hindi nito nakagagamot ang ulcerative colitis, ngunit maaari nitong bawasan ang mga sintomas tulad ng pagtatae at pagdurugo na nagdudulot ng pangangati/pamamaga sa colon/tumbong. Inumin ang gamot na ito pagkatapos kumain, isang beses sa isang araw o ayons sa itinakda ng iyong doktor. Ang Lialda/mesalamine ay isang aminosalicylate anti-inflammatory na gamot. Pinaniniwalaang gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa iyong katawan sa paggawa ng ilang mga likas na kemikal na maaaring maging sanhi ng pamamaga. ...

Side Effect:

Sakit ng ulo, pagsusuka, pagduwal, pagkahilo, panghihina, pagkabalisa sa tiyan, pagtatae, o gas ay maaari mong maranasan. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay patuloy na nararanasan o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit seryosong epekto ay naranasan: sakit sa kasukasuan/likod, maitim na ihi, paulit-ulit na pagduduwal/pagsusuka, matinding sakit sa tiyan, paninilaw ng mga mata/balat, mga palatandaan ng impeksyon (halimbawa, lagnat na may kasamang sakit sa lalamunan), madaling pagdurugo/bruising, sakit sa dibdib, mabilis na tibok ng puso, pagbabago sa dami ng ihi. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong allergic reaction tulad ng: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong tagapag-alaga kung mayroon kang anumang mga allergy o kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: mga problema sa paghinga (tulad ng hika), mga problema sa bato, mga problema sa atay, abnormal na pagbabakante ng mga nilalaman ng tiyan sa bituka . Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...