Librium


Valeant Pharmaceuticals International | Librium (Medication)


Desc:

Ang Librium/chlordiazepoxide ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na benzodiazepines. Ginagamit ito upang gamutin ang mga karamdaman sa pagkabalisa o sintoma ng alcohol withdrawal. Ang Librium/chlordiazepoxide ay nakakaapekto sa mga kemikal sa utak na maaaring maging hindi balanse na maaaring maging sanhi ng pagkabalisa. ...

Side Effect:

Ang pag-aantok, pagkahilo, pagduwal, paninigas ng dumi, malabo na paningin, o sakit ng ulo ay maaaring maranasan. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay patuloy na mararanasan o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira, ngunit seryosong epekto ay maranasan: mga pagbabago sa kaisipan/kalooban, mabagal na pagsasalita, pagiging malamya, problema sa paglalakad, pagbawas/pagtaas ng interes sa sex, panginginig, hindi mapigilan na paggalaw, paggalaw ng mukha o kalamnan, problema sa pag-ihi, problema sa pagtulog. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi inaasahan, ngunit napaka seryosong mga epekto ay mararanasan: pagkahimatay, sakit sa tiyan, patuloy na pagduduwal, pagsusuka, pagkapagod, paninilaw ng mga mata o balat, maitim na ihi, paulit-ulit na pamamaga ng lalamunan o lagnat. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Librium/chlordiazepoxide, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga problema sa paghinga, glaucoma, porphyria, sakit sa bato o atay, o kasaysayan ng pagkalumbay, saloobin ng pagpapakamatay, o pagkagumon sa droga o alkohol. Huwag uminom ng alak habang kumukuha ng Librium. Ang gamot na ito ay maaaring palakasin ang epekto ng alkohol. Sabihin sa iyong doktor kung regular kang gumagamit ng iba pang mga gamot na nakakaantok sa iyo. Maaari silang makadagdag sa antok na dulot ng Librium. Ang Librium ay maaaring magdulot pagkagumon at dapat gamitin lamang ng taong niresetahan nito. Hindi ito dapat ibahagi sa ibang tao, lalo na ang isang taong mayroong kasaysayan ng pag-abuso sa droga o pagkagumon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...