Lidocaine


Endo Pharmaceuticals | Lidocaine (Medication)


Desc:

Ang Lidocaine viscous, isang local anesthetic, ay ginagamit upang ibsan ang sakit na dulot ng isang sugat o irritasyon sa bibig at lalamunan na madalas na nauugnay sa cancer chemotherapy at ilang mga medical procedures. Ang Lidocaine viscous ay hindi karaniwang ginagamit para sa pamamaga ng lalamunan na dulot ng sipon, trangkaso, o impeksyon tulad ng strep throat. ...

Side Effect:

Pansamantalang pamumula, panghahapdi, at pamamaga ay maaaring mangyari sa lugar kung saan na-apply ang gamot. Kung magpapatuloy o lumala ang mga epektong ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Ipagbigay-alam din kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira, ngunit napaka seryosong epekto ay naranasan: mabagal/mababaw na paghinga, mabagal/hindi regular na tibok ng puso, mga pangingisay. Ang napaka-seryosong allergic reaction sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung naranasan mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang seryosong allergic reaction: bago/lumalala na pantal, bago o lumalala na pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Mag-ingat sa posibleng pagpunta ng gamot sa daanan ng hangin. Upang gamutin ang mga pasyenteng nanghihina, ang mga matatanda, at ang mga batang may matinding karamdaman ay gumagamit ng mababang dosage, na ayon sa edad at pangkalahatang kondisyon. Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ang mga sumusunod: mga problema sa puso (halimbawa: heart block, heart failure), mataas o mababang presyon ng dugo, mga problema sa atay, mga problema sa bato, anumang klase ng allergy. Ang gamot na ito ay hindi inirerekomendang gamitin kung mayroon kang ng mga sumusunod na kondisyong medikal: nerve disease, spine problems. Maaari kang mahilo o antukin sa gamot na ito; Mag-ingat kung lalahok sa mga aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto tulad ng pagmamaneho o paggamit ng makinarya. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Depende kung paano at saan na-inject ang gamot na ito sa katawan, maaari kang makaranas ng pansamantalang kahinaan. Upang i-minimize ang pagkahilo at light-headedness, tumayo ng dahan-dahan. Abisuhan ang iyong doktor kung mananatili ang kahinaan o mga problema sa muscle control. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag gagamitin ang gamot na ito sa mga matatanda, dahil maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga bata dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto ng gamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...