Lidoderm


Endo Pharmaceuticals | Lidoderm (Medication)


Desc:

Ang Lidoderm/lidocaine ay ibinibigay para maibsan ang sakit na nauugnay sa post-herpetic neuralgia. Dapat itong ilapat lamang sa buo na balat. Ang Lidoderm ay isang local anesthetic (pampamanhid). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa mga signal ng nerve sa iyong katawan. ...

Side Effect:

Maaaring makaranas ng pamumula, pamamaga, paltos, o pagbabago ng kulay ng balat kung saan ini-apply ang gamot. Ang mga epektong ito ay karaniwang nawawala sa loob ng ilang minuto o oras. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kung makaranas ng pangangati o pakiramdam ng pagkasunog, alisin ang (mga) patch at huwag muling maglagay hanggang mawala ang pangangati. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi inaasahan, ngunit seryosong mga epekto ay mararanasan: malabo ang paningin, pagbabago ng kaisipan/kalooban (halimbawa: nerbiyos, pagkalito), pagkahilo, hindi pangkaraniwang pagbagal ng tibok ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung makakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong allergic reaction tulad ng mga sumusunod: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang pag-overdose sa mga gamot na nagpapamanhid ay maaaring maging sanhi ng nakamamatay na epekto kung ma-absorb ng iyong katawan ang labis na dami ng gamot sa iyong balat at sa iyong dugo. Ang posibilidad ng pag-overdose ay mas tataas kapag gumamit ka ng gamot na nagpapamanhid nang walang pahintulot ng isang medikal na doktor (halimbawa na dito ang mga cosmetic procedures tulad ng laser hair removal). Maaaring makaranas ng mga sumusunod na sintomas tulad ng: hindi pantay na tibok ng puso, pangingisay (kombulsyon), pagkawala ng malay, pagbagal sa paghinga, o respiratory failure (pagtigil sa paghinga). Huwag gumamit ng Lidoderm kung ikaw ay allergic sa anumang iba pang uri ng gamot na pampamanhid. Bago gamitin ang Lidoderm, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay allergic sa anumang gamot, o kung mayroon kang sakit sa atay, o namamaga, o nasirang balat. Maaaring hindi mo magamit ang Lidoderm, o maaaring kailanganin mo ng mga pagsasaayos ng dosage o mga espesyal na pagsusuri sa panahon ng paggamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...