Limbitrol


Roche | Limbitrol (Medication)


Desc:

Ang Limbitrol ay kombinasyon ng 2 gamot: amitriptyline at chlordiazepoxide. Ang Amitriptyline ay isang antidepressant na nagpapabuti sa kalooban at mabuting pakiramdam, nakakapagpahinga ng pagkabalisa at tensyon, at tumutulong sa iyong maayos na pagtulog. Ang Chlordiazepoxide ay kabilang sa klase ng mga gamot na kilala bilang benzodiazepines at gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng pagkabalisa. Ang kombinasyon ng mga gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang pagkalungkot at pagkabalisa. Inumin ang gamot na ito ayon sa itinakda ng doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosage ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosage o dalasan ang pag-inom nito nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang Limbitrol ay maaaring maging sanhi ng mga sumusunod na epekto: pakiramdam ng pagkahilo, antok, o pagod; malabo ang paningin, problema sa konsentrasyon; panunuyo ng bibig, hindi pangkaraniwan o hindi kanais-nais na lasa; pagkawala ng gana sa pagkain, pagduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, paninigas ng dumi, pagbabago ng timbang; kakaibang mga panaginip o bangungot; pamamaga ng suso o testicle sa mga kalalakihan; o pagkabawas sa sex drive, problema sa pagtigas ng ari, o kahirapan sa pagkakaroon ng orgasm. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Pagbabago ng pakiramdam o pag-uugali, pagkabalisa, panic attack, problema sa pagtulog, o pagiging mapusok, mapang-akit, magulo, mapusok, agresibo, hindi mapakali, hyperactive, paglulumbay, o pag-iisip ng pagpapakamatay o pananakit sa sarili ay mga malubhang side-effect. Tawagan ang iyong doktor kung naranasan mo ang mga ito. Ang iba pang matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: allergy - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mabilis, pagkabog, o hindi pantay na tibok ng puso, sakit sa dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduduwal, pagpapawis, pangkalahatang hindi magandang pakiramdam; biglaang pamamanhid o panghihina, sakit ng ulo, pagkalito, mga problema sa paningin, pagsasalita, o balanse; guni-guni, o mga seizure, pakiramdam ng pag-gaan ng ulo, pagkahimatay; madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo; pagkulay ng iyong balat o mga mata; o pagbaba sa dalas ng pag-ihi o hindi pag-ihi. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng allergy, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kundisyon: glaucoma, mga problema sa pagdurugo, mga problema sa paghinga o baga, diabetes, problema sa bato, atay o puso, problema sa pag-ihi, talamak na paghirap sa pagdumi, hyperthyroidism, personal na kasaysayan o pampamilyang kasaysayan ng mga kundisyon ng kaisipan o kalagayan, kasaysayan ng pamilya ng pagpapakamatay, mga seizure, kundisyon na maaaring dagdagan ang iyong peligro ng mga seizure tulad ng sakit sa utak, pinsala sa ulo o tumor, alcohol withdrawal. Dahil ang Limbitrol ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa pagkahilo, pag-aantok at paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Iwasan din ang mga inuming nakakalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...