Linezolid - oral tablets


Pfizer | Linezolid - oral tablets (Medication)


Desc:

Ang Linezolid ay isang antibiotic na lumalaban sa bacteria sa katawan. Ginagamit ang Linezolid upang gamutin ang iba't ibang uri ng impeksyon na dulot ng bacteria, tulad ng pulmonya, impeksyon sa balat, at mga impeksyon na hindi tinatablan ng iba pang mga antibiotics. Gamitin ang gamot na ito sa pamamagitan ng pag-inom na mayroon o walang pagkain, karaniwang tuwing 12 oras o tulad ng itinakda ng iyong doktor. Ang dosage ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa therapy. Sa mga bata, ang dosage ay maaari ding batay sa timbang, at maaari silang itakda na inumin ang gamot kada 8 oras. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi inaasahan, ngunit seryosong epekto ay naranasan: malalim/mabilis na paghinga, pagkahilo, pagbabago ng kaisipan/kalooban, lagnat, hindi mapigil na paggalaw, tingling o pamamanhid ng mga kamay/paa. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira, ngunit malubhang epekto ay naranasan: madaling pagpapasa/pagdurugo, matinding sakit ng ulo, matinding pagkahilo, mga pagbabago sa paningin (kasama na ang pagkawala ng paningin), paulit-ulit na pamamaga ng lalamunan, hindi pangkaraniwang pagkapagod, pangingisay. Ang gamot na ito ay bihirang nagiging sanhi ng isang malubhang kondisyon sa bituka (Clostridium difficile-associated diarrhea) dahil sa isang bakterya na may mataas na resistensiya. Ang kondisyong ito ay maaaring mangyari sa loob ng ilang linggo hanggang ilang buwan pagkatapos tumigil sa panggagamot. Huwag gumamit ng mga produktong kontra-pagtatae o narcotic pain medications kung mayroon ka ng mga sumusunod na sintomas dahil ang mga produktong ito ay maaaring magpalala sa kanila. Ang isang napaka-seryosong allergic reaction sa gamot na ito ay hindi inaasahan, ngunit humingi ng agarang medikal na atensiyon kung mangyari ito. ...

Precaution:

Maraming mga gamot ang maaaring maka-apekto sa linezolid. Bago gamitin ang linezolid, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga gamot na iyong ginagamit. Maaaring kailanganin mong ihinto ang paggamit ng ilang mga gamot bago gamitin ang linezolid (sa ilang mga kaso hanggang sa 5 linggo bago ka magsimula sa linezolid). Sa panahon ng iyong panggagamot gamit ang linezolid, huwag magsimula o ihinto ang paggamit ng anumang iba pang mga gamot maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. Hindi ka dapat gumamit ng linezolid kung mayroon kang untreated o hindi nakontrol na mataas na presyon ng dugo, carcinoid tumor, adrenal gland tumor, o isang malubhang overactive na thyroid. Kung umiinom ka ng antidepressant o psychiatric na gamot, tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang mga sintomas ng isang seryosong reaksyon sa droga, kabilang ang: pagkalito, mga problema sa memorya, pakiramdam ng hyperactive (pag-iisip o pisikal), pagkawala ng koordinasyon, pagkibot ng kalamnan, panginginig, pagpapawis, pagtatae, at/o lagnat. Ang pagkain ng tyramine habang gumagamit ka ng linezolid ay maaaring magpataas ng presyon ng iyong dugo sa mapanganib na antas. Iwasan ang mga pagkaing may mataas na antas ng tyramine, tulad ng mga aged chesee o karne, pickled o fermented na karne, pinausukan o pinatuyo sa hangin na karne, sauerkraut, toyo, tap beer, red wine, o anumang karne, keso, o iba pang pagkain na mataas sa protina at hindi wastong naimbak. ...