Liotrix - oral


Forest Laboratories | Liotrix - oral (Medication)


Desc:

Ang Liotrix ay isang gamot na ginagamit upang gamutin ang hypothyroidism, isang karamdaman kung saan ang thyroid gland ay hindi nakakagawa ng sapat na dami ng thyroid hormone. Ginagamit din ang gamot na ito upang gamutin ang iba pang mga uri ng mga problema sa thyroid tulad ng ilang mga uri ng goiters (paglaki ng thyroid gland), o thyroid cancer. Ang gamot na ito ay dapat na inumin gamit ang bibig, sa walang laman na tiyan, 30 minuto hanggang 1 oras bago mag-agahan, karaniwang isang beses sa isang araw, o tulad ng itinakda ng iyong doktor. Ang dosage ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosage o dalas ng pag-inom nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kasama sa mga kinakailangang epekto nito, ang Liotrix ay maaaring magdulot ng matinding epekto tulad ng: isang allergic reaction - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pagtatae, sakit ng buto, sakit ng ulo, mental o pagbabago ng pakiramdam tulad ng nerbiyos, o pagbabago ng mood, pag-alog (panginginig), pagkasensitibo sa init, pagtaas ng pawis, pagkapagod; sakit sa dibdib, mabilis, kumakabog, o hindi regular na tibok ng puso, mga seizure, o pamamaga ng mga bukung-bukong at paa. Kung naranasan mo ang alinman sa mga ito, humingi kaagad ng tulong medikal. Ang isang hindi gaanong seryosong epekto ng gamot na ito ay ang pagkawala ng buhok, ngunit maaaring mangyari lamang sa mga unang ilang buwan ng pagsisimula ng gamot na ito. Kung magpapatuloy o lumala ito, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng allergy. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa puso tulad ng coronary artery disease, o hindi regular na tibok ng puso, mataas na presyon ng dugo, diabetes, o iba pang mga karamdaman sa hormone tulad ng pagbaba ng pituitary hormone. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, kumunsulta sa iyong doktor bago kumuha ng gamot na ito upang makakuha ka ng tamang dosage. ...