Lipisorb


Bristol-Myers Squibb | Lipisorb (Medication)


Desc:

Ang lipisorb ay isang kumpletong nutrisyunal na liquid diet na ginawa para sa mga pasyente na mayroong fat malabsorption (e. g. pamamaga ng bituka, cystic fibrosis, short bowel syndrome at HIV). Ang gamot na ito ay oil na maaaring ihalo sa fruit juice o pampalasa sa mga salad o kaya ay rekado sa pagluluto kapalit ng iba pang mantika. ...

Side Effect:

Walang naiuugnay na side-effect sa tamang paggamit ng gamot na ito. Kung makaranas man ng kahit anong side-effect, sabihan kaagad ang iyong doktor o parmaseutiko. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay dapat gamitin ng may kaukulang pag-iingat sa mga taong may liver cirrhosis. Ilahad sa iyong doktor kung ikaw ay may sakit sa atay o kaya ay may allergies. Hindi inirerekomenda na inumin ang gamot na ito ng walang pahintulot ng iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso ng bata. Kunsultahin ang iyong doktor tungkol sa mga benepisyo at panganib na maaaring idulot ng gamot na ito. ...