Lisdexamfetamine


Shire | Lisdexamfetamine (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Lisdexamfetamine bilang bahagi ng isang programa sa paggamot upang makontrol ang mga sintomas ng attention deficit hyperactivity disorder (ADHD; matinding hirap sa pagtuon, pagkontrol sa mga aksyon, at pananatiling nakapirmi o tahimik kaysa sa ibang mga tao sa parehong edad) sa mga may sapat na gulang at bata. Ang Lisdexamfetamine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na stimulant ng central nervous system. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabago ng dami ng ilang mga likas na sangkap sa utak. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ng lisdexamfetamine ay kinabibilangan ng sakit sa itaas na bahagi ng tiyan, pagduduwal, tuyong bibig, pagkahilo, pagbawas ng timbang, problema sa pagtulog, pagiging iritable, pagbawas ng gana sa pagkain, at pagsusuka. Ang Lisdexamfetamine ay maaaring maging sanhi ng malabong paningin, pagpapabagal ng paglaki sa mga bata, at mga seizure sa mga pasyente na may kasaysayan ng mga seizure. Ang pagtaas ng presyon ng dugo, biglaang pagkamatay sa mga pasyente na may mga problema sa puso, stroke at atake sa puso ay nauugnay sa lisdexamfetamine. Ang mga pasyente ay maaaring makaranas ng bago o lumalalang psychiatric symptoms (halimbawa: mga manic episodes, pagdinig ng mga boses, mga guni-guni) o paglala ng agresibong pag-uugali o poot. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay allergic sa lisdexamfetamine, o kung may paninigas ka ng mga ugat (arteriosclerosis), sakit sa puso, katamtaman hanggang sa matinding presyon ng dugo (hypertension), overactive thyroid, glaucoma, matinding pagkabalisa, o kasaysayan ng pagkakalulong sa gamot o alkohol. Ang ilang mga stimulant ay sanhi ng biglaang pagkamatay ng mga bata at kabataan na may malubhang problema sa puso o mga congenital heart disease. Bago kumuha ng lisdexamfetamine, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga problema sa puso. Ang Lisdexamfetamine ay isang gamot na maaaring abusuhin at maaaring magpabago ng ugali. Subaybayan ang dami ng gamot na ginamit kada botelya. Dapat na magkaroon ng kamalayan kung may gumagamit ng iyong gamot nang hindi wasto o walang reseta. Ang hindi wastong paggamit ng gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay o malubhang epekto sa puso. ...