Lithobid


Solvay | Lithobid (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Lithobid/lithium upang gamutin ang mga manic episodes na dulot ng manic depression. Ang mga sumusunod ay mga manic symptoms: hyperactivity, nagmamadali na pagsasalita, hindi mahusay na paggawa ng desisyon. Iniiwasan nito o binabawasan ang tindi ng manic episodes. Nakakaapekto ang Lithobid sa daloy ng sodium sa nerve at muscle cells ng katawan. Ang sodium ay nakakaapekto sa pagiging-excited o kahibangan. ...

Side Effect:

Ang pag-kaantok, pagkapagod, pagtaas ng uhaw, pagdalas ng pag-ihi, pagtaas ng timbang, at banayad na pag-alog ng mga kamay (pinong panginginig) ay maaaring mangyari. Dapat itong mawala habang nag-adjust ang iyong katawan sa gamot. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi inaasahan, ngunit seryosong epekto ay naranasan: pagtatae, pagsusuka, lagnat, pagkahilo, hindi matatag na paglalakad, pagkalito, malabong pagsasalita, malabong paningin, matinding panginginig ng kamay (matinding panginginig). Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit seryosong epekto ay naranasan: mga pagbabago sa paningin (halimbawa: lumalaking blind spot, pagkawala ng paningin), pamamaga/sakit sa kasukasuan, sakit/pangingibang kulay ng mga daliri sa kamay/paa, malamig na kamay/paa. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong allergic reaction katulad ng: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Lithobid, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay allergic sa anumang gamot, o kung mayroon kang: sakit sa puso; sakit sa bato; hindi aktibo na thyroid; isang malubha o nakapanghihina na kondisyong medikal; o kung ikaw ay kulang sa tubig o may mababang antas ng sodium sa iyong dugo (hyponatremia). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...