Lodine


Wyeth | Lodine (Medication)


Desc:

Ang Lodine/etodolac ay kabilang sa klase ng mga gamot na tinatawag na nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Ang mga gamot na ito ay ginagamit para sa pamamahala ng banayad hanggang katamtamang sakit, lagnat, at pamamaga. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas ng antas ng prostaglandin, na kemikal na responsable para sa sakit, lagnat at pamamaga. Hinahadlangan ni Lodine ang enzyme na gumagawa ng mga prostaglandin (cyclooxygenase), na nagreresulta sa mas mababang konsentrasyon ng prostaglandin. Ito ay nagreresulta sa pagkabawas ng pamamaga, sakit at lagnat. ...

Side Effect:

Itigil ang pagkuha ng etodolac at humingi ng medikal na atensiyon o tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang alinman sa mga seryosong side-effect na ito: sakit sa dibdib, panghihina, kapos sa paghinga, pagod na pagsasalita, mga problema sa paningin o balanse; itim o madugo na dumi; pag-ubo ng dugo o pagsusuka na parang giniling na kape; pamamaga. Ang sakit sa tiyan, pagduwal, pagtatae, pag-aantok, o pagkahilo ay maaar din mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga seryosong epekto, kabilang ang: madaling bruising/pagdudugo, mahirap/masakit na paglunok, mga pagbabago sa pandinig (tulad ng pag-ring sa tainga), pagbabago sa kaisipan/kalooban, pamamaga ng bukung-bukong/paa/kamay, biglaang/hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang, pagbabago sa dami ng ihi, hindi maipaliwanag na matigas na leeg, pagbabago sa paningin. Ang gamot na ito ay maaaring bihirang maging sanhi ng malubhang (posibleng nakamamatay) sakit sa atay. Humingi kaagad ng tulong medikal kung mayroon ka ng anumang mga sintomas ng pinsala sa atay, kabilang ang: maitim na ihi, paulit-ulit na pagduwal/pagsusuka/pagkawala ng gana sa pagkain, sakit sa tiyan, naninilaw na mga mata/balat. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong allergic reaction tulad ng: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Lodine, sabihin sa iyong healthcare provider kung mayroon kang anumang uri ng alerdyi; mga karamdaman sa dugo (tulad ng anemia, mga problema sa pagdurugo/pamumuo ng dugo), pagtubo ng kung anong bagay sa ilong (mga nasal polyp), sakit sa puso (tulad ng congestive heart failure, nakaraang atake sa puso), mataas na presyon ng dugo, sakit sa bato, sakit sa atay, matinding pagkawala ng tubig sa katawan (dehydration), stroke, problema sa lalamunan/tiyan/bituka (tulad ng pagdurugo, heartburn, ulser). Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang mahiluhin o antukom. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagdurugo ng tiyan. Ang pang-araw-araw na paggamit ng alkohol at tabako, lalo na kapag isinama sa gamot na ito, ay maaaring dagdagan ang iyong panganib para sa pagdurugo ng tiyan. Ang gamot na ito ay maaaring gawing kang mas sensitibo sa araw. Iwasan ang matagal na pagkakalantad sa araw, mga tanning booth, o sunlamp. Gumamit ng sunscreen at magsuot ng damit na proteksiyon kapag nasa labas. Bago mag-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi kailangan ng reseta, at mga produktong herbal). Ang mga matatanda ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito, lalo na ang pagdurugo ng tiyan/bituka. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...