Amoply


Johnson & Johnson | Amoply (Medication)


Desc:

Ang Amoply/aromatic ammonia ay ginagamit upang gamutin o pagpipigil ng pagkahimatay. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapataas ng paghimok ng katawan na huminga. Ang medikasyong ito ay maaaring magsanhi ng pagsusunog/iritasyon sa mga mata/balat kaya naman ang kontak sa balat ay dapat na iwasan. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: pagsusuka, pagtatae, sakit ng ulo. Humingi ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga madalang ngunit napakaserysong epekto ang mangyari: hirap sa paghinga, sakit ng mata, mga pagbabago sa paningin. Ang pag-ubo o matubig na mga mata ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, kontakin ang iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Ang medikasyong ito ay maaaring maging masama kung malunok. Kung ang pagkalunok o sobrang dosis ay maakusahan, kontakin ang iyong lokal na sentrong panglason o emerhensiyang silid agad. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Amoply, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang sa aromatic ammonia o kung ikaw ay may kahit anong uri ng ibang alerhiya. Huwag sisimulan, ihihinto, o babaguhin ang dosis ng kahit anong gamot bago ipasuri kasama ang iyong doktor o parmaseutiko muna. Kung ikaw ay gumagamit ng produktong ito sa ilalim ng direksyong ng iyong doktor, maaaring alam na ng iyong doktor o parmaseutiko ang posibleng mga interaksyong ng gamot at imonitor ka para dito. Kung ikaw ay may mga prblema sa paghinga (halimbawa, hika, brongkitis, empaysema), komunsulta sa iyong doktor o parmaseutiko bago ang paggamit ng produktong ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...