Lorabid


King Pharmaceuticals | Lorabid (Medication)


Desc:

Ang Lorabid/loracarbef ay epektibo laban sa madaming uri ng bakterya tulad ng Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, E. coli, at marami pang iba. Pwedeng baguhin ng paggagamot ng Lorabid/loracarbef at ibang mga antibiyutiko ang normal na bakteryal na flora ng kolon at hayaan ang sobrang paglaki ng bacterium, Clostridium difficile, sa kolon. Ito ay maaaring magsanhi ng implamsyon ng kolon na kilala bilang C. difficile o pseudo-membranous na kolaitis. Ang mga pasyenteng nagkaroon ng pseudo-membranous na kolaitis bilang resulta ng antibiyutikong paggagamot ay pwedeng makaranas ng pagtatae, sakit ng tiyan, lagnat, at pati narin pagkagulat kung minsan. ...

Side Effect:

Kontakin agad ang iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay mayroong alinman sa mga seryosong epektong ito: pagtatae na matubig o madugo; seizure (mga kombulsyon); lagnat, pamamaga ng lalamunan, at sakit ng kalamnan kasama ng matinding pamamaltos, pagbabalat, at pulang pamamantal ng balat; madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina; o pamamalat ng balat, pagpapasa, matinding ting. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Kontakin agad ang iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay mayroong alinman sa mga seryosong epektong ito: pagtatae na matubig o madugo; seizure (mga kombulsyon); lagnat, pamamaga ng lalamunan, at sakit ng kalamnan kasama ng matinding pamamaltos, pagbabalat, at pulang pamamantal ng balat; madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina; o pamamalat ng balat, pagpapasa, matinding ting. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...