Loracarbef


Unknown / Multiple | Loracarbef (Medication)


Desc:

Ang Loracarbef ay isang antibiyutikong ginagamit upang gamutin ang iba-ibang mga uri ng inpeksyong bakteryal. Ang medikasyong ito ay kilala bilang carbacephem (parang cephalosporin) na antibiyutiko. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapahinto sa paglaki ng bakterya. Ginagamot lamang ng antibiyutikong ito ang mga inpeksyong bakteryal. Hindi ito gagana sa mga inpeksyong pang-halamang-singaw (halimbawa, karaniwang sipon, trangkaso). Ang hindi kinakailangang paggamit nito o maling paggamit ay pwedeng magsanhi ng bumabang pagkaepektibo. ...

Side Effect:

Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga epektong ito ng reaksyong alerdyi: pamamantal, hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga seryosong epektong ito: pagtataeng matubig o madugo; seizure (kombulsyon); lagnat, pamamaga ng lalamunan, at sakit ng kasu-kasuang may kasamang matinding pamamaltos, pagbabalat, at mapulang pamamantal; madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina; o pamamantal ng balat, pagpapasa, matinding pagtusok-tusok, pamamanhid, sakit, panghihina ng kalamnan. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay may kasamang: malumanay na pangangati o pamamantal; malumanay na pagduduwak, pagsusuka, sakit ng tiyan, kawalan ng ganang kumain; init, pamumula, o pagtusok-tusok sa iyong balat; sakit ng ulo; pagkahilo, pagkaantok; o pangangati ng ari ng babae o diskarga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong alehiya lalo na sa penisilin o mga antibiyutikong cephalosporin, ibang mga antibiyutiko o ibang mga medikasyon. Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng: sakit sa bato, kolaitis o ibang mga problema sa tiyan. Ang paggamit ng medikasyong ito para sa tumagal o paulit-ulit na panaho ay maaaring magresulta sa ikalawang inpeksyon (halimbawa, inpeksyon ng bibig, pantog o yeast sa ari ng babae). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...