Lorazepam


Roxane Laboratories, Inc. | Lorazepam (Medication)


Desc:

Ang Lorazepam ay nasa isang grupo ng mga gamot na tinatawag na mga benzodiapine. Nakakaapekto ito sa mga kemikal sa utak na maaaring maging hindi balanse at magsanhi ng pagkabalisa. Ang Lorazepam ay isang gamot na ginagamit upang gamutin ang pagkabalisa. Ito ay nasa pamilya benzodiapine. Ipinapalagay na ang sobrang gawain ng mga nerb sa utak ay maaaring magsanhi ng pagkabalisa at mga karamdamang sikolohikal. Ang gamma-aminobutyric acid (GABA) ay isang neurotransmiter, isang kemikal na ginagamit ng mga nerb sa utak upang magpasa ng mga mensahe sa isa’t isa. Ang dosis ng Lorazepam ay ibinibigay sa pamamagitan ng pangangailangan ng pasyente. Ang kadalasang dosis para sa paggagamot ng pagkabalisa ay 2-3 mg/araw na ibinibigya sa dalawa o tatlong magkakahating dosis. Ang hindi pagkakatulog ay ginagamot kasama ng 2-4 mga na ibinibigay sa oras ng pagtulog. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwang epekto ng Lorazepam ay sedasyon, pagkahilo, panghihina, at hind kapirmihan. Ang ibang mga epekto ay may kasamang pakiramdam ng depresyon, kawalan ng oryentasyon, sakit ng ulo, at gambala sa pagtulog. Katulad ng lahat ng mga benzodiapine, ang Lorazepam ay pwedeng magsanhi ng pisikal na pagkadepende. Ang biglang paghihinto ng terapiya pagkatapos ng ilang mga buwan ng pang-araw-araw na terapiya ay maaaring maiugnay sa pakiramdam ng kawalan ng sariling halaga, agitasyon, at hindi pagkakatulog. Kung ang Lorazepam ay ininom ng tuloy-tuloy ng mas matagal kaysa ilang mga buwan, ang paghihinto ng terapiya ay maaaring magprodyus ng mga seizure, pangangatog, pamumulikat ng kalamnan, pagsusukat, at pamamawis. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Lorazepam, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong mga problema sa paghinga, glawkoma, sakit sa bato o atay, o kasaysayan ng depresyon, pag-iisip ng pagpapakamatay o adiksyon sa mga droga o alak. Huwag uminom ng alak habang gumagamit ng Lorazepam. Ang medikasyong ito ay pwedeng magpadami sa mga epekto ng alak. Iwasan ang paggamit ng ibang mga gamot na ginagawa kang antukon. Ang mga ito ay pwedeng dumagdag sa antok na sanhi ng Lorazepam. Ang Lorazepam ay maaaring magporma ng mga gawi at dapat na gamitin lamang ng mga taong niresetahan nito. Ang Lorazepam ay hindi dapat na ibigay sa ibang tao, lalo na sa taong mayroong kasaysayan ng pang-aabuso sa droga o adiksyon. Ilagay ang medikasyong ito sa ligtas na lugar kung saan hindi ito makukuha ng iba. ...