Lorcet Plus


Forest Laboratories | Lorcet Plus (Medication)


Desc:

Ang Lorcet Plus ay kombinasyon ng gamot na ginagamit upang mapawi ang katamtaman hanggang sa malubhang pananakit. Naglalaman ito ng narcotic pain reliever (hydrocodone) at ng non-narcotic pain reliever (acetaminophen). Ang hydrocodone ay gumagana sa utak upang mabago kung ano ang nararamdaman ng iyong katawan at tumutugon sa sakit. Ang acetaminophen ay maaari ring pababain ang lagnat. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, pagsusuka, constipation, lightheadedness, pagkahilo, o pagkaantok ay maaaring mangyari. Ang ilan sa mga epekto nito ay maaaring bumaba habang tumatagal ang paggamit mo ng gamo na ito. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam agad sa iyong doktor o parmasyutiko. Upang maiwasan ang constipation, kumain nang sapat na mayaman sa fiber, uminom nang maraming tubig, at mag-ehersisyo. Kumunsulta sa iyong parmasyutiko para humingi ng tulong sa pagpili ng laxative (tulad ng stimulant type with stool softener). ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang allergy. Ang lorcet ay isang gamot na narcotic na may matinding potensyal para maabuso. Hindi ito mabuting piliin ng mga taong may kasaysayan ng pang-aabuso ng alkohol o droga. Huwag gamitin ang gamot nang mas madalas, mas matagal, o sa mas mataas na dose kaysa sa inireseta. Alamin sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan bago gumamit ng gamot kung mayroon kang hypothyroidism, Addison's disease, enlarged prostate, o sakit sa bato, dahil ang lorcet ay maaaring hindi mainam na piliin mo. Ang lorcet ay maaaring magdulot nang mabagal at hindi regular na paghinga. Sa malubhang mga sitwasyon, ito ay maaaring magbanta sa buhay. Maaari itong maging mapanganib lalo na sa mga taong may mga problema sa baga. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng problema sa mga taong may head injuries o high intracranial pressure. Dapat na gamitin ang lorcet nang may matinding pag-iingat sa mga nasabing pagkakataon. Ang lorcet ay maaaring makagambala sa diagnosis ng mga kondisyon na nagdudulot ng matinding abdominal (stomach) pain. Tulad ng anumang narcotic, ang lorcet ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, at maaaring mapataas ang panganib na mahulog sa mga matatanda. Hwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang maging sigurado ka na kung paano umeepekto sa'yo ang lorcet. Ang reflexes at reaction times ay maaaring lubos na makaapekto, kahit na mabuti ang iyong pakiramdam. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...