Lotrimin


Schering-Plough | Lotrimin (Medication)


Desc:

Ang Lotrimin/clotrimazole ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa balat tulad ng alipunga, jock itch, buni, at ibang mga impeksyon sa balat na sanhi ng halamang-singaw (candidiasis). Ang medikasyong ito ay ginagamit rin upang gamutin ang kondisyon sa balat na kilala blang pityriasis (tinea versicolor), isang inpeksyong sanhi ng halamang-singaw na nagsasanhi ng pamumuti o pangingitim ng balat sa leeg, dibdib, mga braso, o binti. Ang Lotrimin/clotrimazole ay isang azole antifungal na gumagawa sa pamamagitan ng paglaki ng halamang-singaw. Gamitin ang medikasyong ito gamit ang bibig sa pamamagitan ng paglalagay nito sa bibig at hayaang marahang matunaw ito sa loob ng 15-30 minuto. Huwag ngunguyain o lulunukin ang lozenge ng buo. Huwag kakain o iinom habang ang gamot na ito ay nasa iyong bibig. Kung hindi kayang ligtas na magamit ng iyong anak ang tabletang ito, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko para sa abiso. ...

Side Effect:

Ang pagpapaso, pagkirot, iritasyon, pamumula, mga bukol na parang tigyawat, panlalambot, o pagtutuklap ng ginamot na balat ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, abisuhan ang iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Kung dinirektahan ka ng iyong dokto ng gumamit ng gamot na ito, tandaang sa palagay niya ay mas mataas ang benepisyo kaysa panganib ng mga epektong ito. Maraming taong gumagamit ng medikasyong ito ang walang mga seryosong epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong mga epektong ito ang mangyari: pamamaltos, pagtataga, bukas na mga sugat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya o mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: alipunga sa ilalim/gilid ng paa. Habang nagbubuntis, ang medikasyong ito ay dapat na gamitin lamang kung malinaw na kinakailanga. Talakayin ang mga panganib at benepisyo kasama ng iyong doktor. Hindi alam kung naipapasa ba ang gamot na ito sa gatas ng ina. Konsultahin ang iyong doktor bago magpasuso. ...