Lotronex


GlaxoSmithKline | Lotronex (Medication)


Desc:

Ang Lotronex/alosetron, ay isang antagonist na ginagamit upang gamutin ang mga malulubhang kaso ng irritable bowel syndrome (IBS) sa mga babae na mayroong pagtatae bilang malaking sintomas. Ang medikasyong ito ay dapat na inumin gamit ang bibig, ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Sundin ng eksaktong gaya ang mga intruksyong nasa pabalat para sa tamang paggamit. Huwag sisimulan ang medikasyong ito kung ikaw ay kasalukuyang mayroong konstipasyon. ...

Side Effect:

Karaniwan, ang gamot na ito ay pwedeng magsanhi ng malumanay na hindi kaginhawahan sa tiyan, pamimintog, o pagduduwal; pagdighay kasama ng pangangasim ng sikmura; almuranas; pamamaga o gas; sakit ng ulo; o pamamantal ng balat. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mga higit na masamang epekto ay may kasamang mga sumusunod: isang reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; bago o lumalalang sakit ng tiyan; pagdurugo ng iyong pwet o dugo sa iyong mga dumi; pamamaga, depresyon, konstipasyon, hindi maipaliwanag na lagnat, o mabilis o hindi pantay na mga tibok ng puso. Kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga ito, humingi ng agarang tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya o mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: ilang karamdaman sa bituka tulad ng ileus, ischemic colaitis, huminang sirkulasyon ng bituka, konstipasyon o mga komplikasyon nito, obstruksyon, megakolon, stricture, mga pagdirikit, o pagbubutas, sakit na Crohn, ulseratibong kolaitis, diverticulitis, malubhang sakit sa atay, o mga karamdaman sa dugo. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...