Lovaza


GlaxoSmithKline | Lovaza (Medication)


Desc:

Ang lovaza / omega-3-acid ethyl esters ay ginagamit bilang adjunct sa diyeta upang mabawasan ang antas ng triglyceride (TG) sa mga pasyenteng nasa wastong gulang na na may matinding hypertriglyceridemia. Ang lovaza ay isang lipid-regulating agent. Kung paano ito gumagana ay hindi pa nababatid mismo. Maaari nitong bawasan ang produksyon ng triglycerides sa atay. ...

Side Effect:

Dapat ipagbigay-alam sa kanilang mga doktor ang alinman sa mga sumusunod na bihira ngunit malubhang mga epekto na nagpapahiwatig na may pagtaas ng pagdurugong nangyayari:madaling pagdurugo mula sa mga cuts/bruising, itim / tarry stools, vomitus na mukhang coffee grounds. Ang upset na tiyan, pagdighay, at kakaibang panlasa ay maaaring mangyari. Kung ang mga epekto na ito ay nagpatuloy o lumala, dapat ipagbigay-alam agad ng mga pasyente sa kanilang doktor. Kaya dapat gamitin ang lovaza nang may pag-iingat sa mga pasyente na may sensitivity o allergy sa isda at / o shellfish. ...

Precaution:

Dahil ang ilang mga gamot ay maaaring magdagdag ng mga antas ng TG, dapat sabihin ng mga pasyente sa kanilang doktor o parmasyutiko ang mga sumusunod na gamot bago gamitin ang lovaza dahil maaaring baguhin ng kanilang doktor ang dosage ng mga gamot na ito o subaybayan ang mga epekto nito. Ang paggamit ng lovaza kasama ng anticoagulant (blood thinner) na nakaaaapekto sa coagulation tulad ng aspirin, nonsteroidal antiinflam inflammatory drug (NSAIDS) tulad ng ibuprofen (Motrin), warfarin (Coumadin), at heparin (Hep-Lock U/P) ay dapat na minomonitor nang paminsan-pinsan dahil ang lovaza ay maaaring madagdagan ang panganib ng pagdurugo. Hindi inirerekomenda na gamitin ang lovaza sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...