Loxapine - oral


Unknown / Multiple | Loxapine - oral (Medication)


Desc:

Ang Loxapine ay iniinom upang gamutin ang mga sintomas ng schizophrenia (isang sakit sa pag-iisip na sanhi ng pagkabalisa o di-pangkaraniwang pag-iisip, pagkawala ng interes sa buhay, at malakas o hindi naaangkop na emosyon). Ang Loxapine ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na conventional antipsychotics. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas ng abnormal na kaguluhan sa utak. ...

Side Effect:

Mga bihirang epekto, ngunit nangangailangang iulat kaagad sa isang manggagamot, kasama ang mga seizure, kahirapan sa paghinga, hindi regular na tibok ng puso, malaking pagbabago sa presyon ng dugo, pagdami ng pawis, malubhang paninigas, matinding panghihina, at hindi pangkaraniwang maputlang balat. Ang mga sintomas na ito ay itinuturing na isang emergency, at ang pasyente ay dapat na tumigil kaagad sa pag-inom ng gamot na ito. Ang mas karaniwan ngunit hindi gaanong seryosong mga epekto ay kabilang ang hindi makontrol na paggalaw ng mga braso o binti, namumutlang labi, hindi pangkaraniwang paggalaw ng dila, pamumutok ng pisngi, at hindi makontrol na pagnguya. Ang mga sintomas na ito ay dapat ding iulat kaagad sa isang manggagamot. Ang mas karaniwan at kahit hindi gaanong seryosong mga epekto ay kabilang ang kahirapan sa pagsasalita o paglunok, hindi mapakali, paninigas ng mga braso at binti, nanginginig, at pagkawala ng balanse. Ang mga sintomas na ito ay kailangan ding iulat sa isang manggagamot. Ang hindi gaanong pangkaraniwan at bahagyang mga epekto ay kabilang ang mga problema sa pag-ihi, pamumulikat, pantal sa balat, at matinding paninigas ng dumi. Ang bihirang at hindi partikular na mga seryosong epekto ay kabilang ang walang tigil na pagpilipit at paggalaw ng leeg, lagnat, namamagang lalamunan, hindi pangkaraniwang pagdurugo, paninilaw ng mga mata o balat, at mga pagbabago sa ekspresyon ng mukha. Kasama sa mga sintomas na labis na dosis ang matinding pagka-antok, matinding pagkahilo, matinding kahirapan sa paghinga, matinding panghihina, nanginginig na kalamnan, at hindi makontrol na paggalaw. ...

Precaution:

Bago inumin ang gamot na ito ay ipaalam sa iyong manggagamot kung mayroon kang anumang uri ng mga allergy. Sabihin sa iyong manggagamot kung umiinom ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: epilepsy, Parkinson's disease, depression, sakit sa puso, glaucoma, problema sa prostate o kahirapan sa pag-ihi, kasaysayan ng pag-abuso alkohol at droga. Ang gamot na ito ay maaaring madagdagan ang pagiging sensitibo sa sikat ng araw. Iwasan ang matagal na pagkakalantad sa araw at magsuot ng sunscreen at damit na proteksiyon kung kinakailangan. Limitahan ang pag-inom ng alkohol, dahil maaari nitong gawing matindi ang epekto sa pagkaantok sa gamot na ito. Ang gamot na ito ay maaaring makabawas ng pagpapawis na pinadadali na magka-heat stroke ka. Iwasan ang mabibigat na trabaho o ehersisyo sa mainit na panahon. Ang oral concentrate ay maaaring maging sanhi ng pamumula at pangangati ng balat. Mag-ingat na huwag itong ibuhos sa iyong balat o damit. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na inumin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...