Amoxicillin


Unknown / Multiple | Amoxicillin (Medication)


Desc:

Ang Amoxicillin ay isang antibiyutikong penisilin. Ang ibang miyembro ng klaseng ito ay may kasamang ampicillin, piperacillin, ticarcillin at marami pang iba. Ang mga antibiyutikong ito ay mayroong lahat na parehong mekanismo ng aksyon. Hindi nila pinapatay ang bakterya, ngunit pinahihinto nila ang bakterya mula sa pagpaparami sa pamamagitan ng pagpigil sa mga bakterya sa pagporma sa mga haliging nakapaligid dito. Ang Amoxicillin ay ginagamit upang gamutin ang maraming iba-ibang uri ng mga uri ng inpeksyong sanhi ng bakterya, tulad ng inpeksyon sa tainga, inpeksyon sa pantog, pulmonya, gonoreya, at E. coli o salmonella na inpeksyon. Ang Amoxicillin ay minsang ginagamit kasama ng ibang antibiyutikong tinatawag ng clarithromycin upang gamutin ang ang mga ulser sa tiyang sanhing Helicobacter pylori na inpeksyon. Ang kombinasyong ito ay minsang ginagamit kasama ng pambawas sa asidong pangtiyang tinatawag na lansoprazole. Ang Amoxicillin ay minsang ginagamit upang pigilan ang anthrax na inpeksyon pagkatapos ng pagbabad at upang gamutin ang inpeksyong anthrax ng balat at mga inpeksyong chlamydia habang nagbubuntis. ...

Side Effect:

Ang ibang mga epektong ay para sa mga antibiyutikogn beta-lactam. Ang mga epektong may kasamang pagduduwal, pagsusuka, pamamantal, at kolaitis na kaugnay sa antibiyutiko. Ang maluwag na paggalaw ng bowel (pagtatae) ay maaari ring mangyari. Ang mas madalang na epekto ay may kasamang pagbabago sa pag-iisip, pagkalito, hindi pagkakatulog, pagkahilo, pagkasensitibo sa mga liwanag at tunog, at hindi malinaw nap ag-iisip. Ang agarang alagang medikal ay kinakailangan sa mga unang senyales ng epekto. Ang pagsisimula ng reaksyong alerdyi sa amoxicillin ay pwedeng maging sobrang bigla at matindi – ang emerhensiyang atensyong medikal ay dapat na hanapin ng mabilis. Ang mga panimulang pagsisimula ng mga reaksyon ay madalas na nagsisimula sa pagbabago sa kalagayang pangkaisipan, pamamantal na may kasamang matinding pangangati (kadalasang nagsisimula sa mga dulo ng daliri at sa palibot ng singit at mabilis na pagkalat), at pakiramdam ng lagnat, pagduduwal, at pagsusuka. Ang kahit anong ibang sintomas na mukhang kahina-hinala ay dapat na ituring na seryoso. Ngunit, ang mas malumanay na sintomas ng alerhiya, tulad ng pamamantal, ay pwedeng mangyari habang paggagamot, kahit na hanggang isang linggo ng paggamot ay mawala. Para sa ilang mga taong hindi hiyang sa amoxicillin ay pwedeng nakamamatay. Ang paggamit ng amoxicillin/clavulanic acid na kombinasyon para sa higit isang linggo ay nagsanhi ng malumanay na hepataitis sa ilang mga pasyente. Ang batang mga bata na may nalunok na akyut na sobrang dosis ng amoxicillin ay naipakita sa letarhiya, pagsusuka at hindi paggawa ng bato. ...

Precaution:

Bago gamitin ang amoxicillin, sabihin sa iyong doktor at parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang sa amoxicillin, penicillin, cephalosporins, o sa kahit anong ibang medikasyon. Ipabatid sa iyong doktor at parmaseutiko kung anong medikasyong may reseta at walang reseta, mga bitamina, suplementong nutrisyonal, at produktong erbal na iyong ginagamit. Ang doktor ay dapat ring sabihan tungkol sa sakit ng bato, mga alerhiya, hika, hay fever, pamamantal, o phenylketonuria na maaaring mayroon o nagkaroon ka sa nakaraan. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis,o nagpasuso. Kung ikaw ay nabuntis habang amoxicillin, tawagan ang iyong doktor. ...