Ludiomil


Novartis | Ludiomil (Medication)


Desc:

Ang Ludiomil / maprotiline ay inihahanay bilang panggamot ng depressive disease sa mga pasyente na may depressive neurosis (dysthymic disorder) at manic-depressive disease, depressed type (major depressive disorder). Ang Ludiomil ay epektibo din para bawasan ang pagkabalisa na nauugnay sa depression. ...

Side Effect:

Sa mga unang araw ng gamutan ay maaaring maganap ang: pansamantalang pagkapagod, mga pangyayaring anticholinergic (tuyong bibig, paninigas ng dumi, magulong paningin o pagkahilo), madalas na lumilipas na hypotension o tachycardia. Minsan, at sa pangkalahatan ay nasa mataas na dosis ay mapapansin sa mga pagbabago sa ECG T-wave at reversible conduction disturbances. Kinakailangang baguhin ang gamutan kung kakikitaan ng allergy. ...

Precaution:

Hindi mo dapat inumin ang gamot na ito kung ikaw ay may allergy sa maprotiline, o kung mayroon kang may seizure disorder. Bago uminom ng maprotiline, sabihin sa iyong manggagamot kung ikaw ay may allergy sa anumang gamot, o kung mayroon kang: sakit sa atay o bato; kung nakakatanggap ka ng electroshock therapy; mga seizure o epilepsy; isang sakit sa thyroid; sakit sa puso, sakit sa tibok ng puso; isang kasaysayan ng atake sa puso o stroke; o isang kasaysayan ng pag-abuso sa droga o mga saloobin ng pagpapakamatay. Kung mayroon kang alinman sa mga kundisyong ito, hindi mo maaaring inumin ang maprotiline, o maaaring kailanganin mo ng pagsasaayos ng dosis o mga espesyal na pagsusuri sa panahon ng gamutan. Maaari kang magkaroon ng mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay habang umiinom ng isang antidepressant, lalo na kung ikaw ay mas bata sa 24 taong gulang. Sabihin sa iyong manggagamot kung mayroon kang lumalalang depression o mga saloobin ng pagpapakamatay sa loob ng unang ilang linggo ng paggamot, o tuwing nabago ang iyong dosis. Ang iyong pamilya o ibang mga tagapag-alaga ay dapat ding maging alerto sa mga pagbabago sa iyong kalooban o sintomas. Kailangang suriin ka ng iyong manggagamot sa mga regular na pagbisita nang hindi bababa sa unang 12 linggo ng gamutan. ...