Lunesta


Sepracor | Lunesta (Medication)


Desc:

Ang lunesta/eszopiclone ay kabilang sa isang ng mga gamot na kilala bilang hypnotics. Ang gamot na ito ay sedative na ginagamit upang gamutin ang mga problema sa pagtulog tulad ng insomnia. Gamitin ang lunesta sa pamamagitan ng bibig, karaniwang bago matulog, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Huwag taasan ang dose o dalas kung walang payo ang iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang lunesta ay maaarin ding magdulot ng malubhang epekto tulad ng:allergic reaction - pagpapantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o hives; aggression, agitation, mga pagbabago sa asal; pag-iisip na saktan sa sarili; o hallucinations (pagdinig o pagkakita sa mga bagay). Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi agad ng tulong medikal. Ang mga hindi gaanong malubha at mas karaniwang mga epekto ay kinabibilangan ng:pagkaaantok sa araw, pagkahilo, pakiramdam ng hangover; problema sa memorya o konsentrasyon; pagkabalisa, depression, pakiramdam ng nerbiyos; sakit ng ulo; pagkahilo, sakit sa tiyan, pagkawala ng gana, constipation; dry mouth; hindi pangkaraniwang o hindi kanais-nais na lasa sa iyong bibig; o katamtamang pantal sa balat. Kung mayroon man sa mga ito ang nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang lunesta na ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng allergy, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa atay, sakit sa baga tulad ng chronic obstructive pulmonary disease, o sleep apnea, mental o mood problems tulad ng depression, personal o kasaysayan ng pamilya ng pagkakaroon ng regular na paggamit o pag-abuso sa droga, alkohol, o iba pang mga substances. Dahil ang lunesta ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang maging sigurado ka na maaari mo nang magawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...