Luvox CR


Solvay | Luvox CR (Medication)


Desc:

Ang Luvox CR ay naglalaman ng aktibong sangkap na fluvoxamine, na isang antidepressant sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na selective serotonin reuptake inhibitors. Iniinom ang gamot na ito upang gamutin ang mga sintomas ng obsessive-compulsive disorder (OCD) tulad ng: bawasan ang paulit-ulit o hindi ginustong mga saloobin (kinahuhumalingan) at mga udyok na magsagawa ng paulit-ulit na mga gawain, hindi mapigilang simbuyo tulad ng paghuhugas ng kamay, pagbibilang, pagsisiyasat. Ang Luvox CR ay isang gamot na nirereseta lamang at dapat inumin mayroon o walang pagkain, karaniwang isang beses sa isang araw sa oras ng pagtulog, o batay sa direksyon ng iyong manggagamot. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa gamutan. Huwag dagdagan o bawasan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong manggagamot. ...

Side Effect:

Kadalasan, maaaring maging sanhi ng: pagkawala ng gana sa pagkain, pagbawas ng timbang; tuyong bibig, bahagyang pagduwal o pagsama ng pakiramdam ng tiyan, pagtatae, paninigas ng dumi; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); pagkahilo, pagka-antok; kawalang gana sa pagtatalik, pagkabaog, problema sa pagkakaroon ng isang orgasm; o di pangkaraniwang mga panaginip. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong manggagamot. Ang mas malubhang epekto ay kinabibilangan ng mga sumusunod: seizure (kombulsyon); hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali; pagkabalisa, hindi mapakali, mga problema sa memorya, problema sa konsentrasyon, guni-guni, pakiramdam na maaari kang mahimatay; mataas na lagnat, panginginig o kinikilabutan, pagkawala ng koordinasyon, sobrang hindi aktibo na mga reflexes, naninigas na kalamnan; o pagkalito, pagpapawis, mabilis o hindi pantay na tibok ng puso, at mabilis na paghinga, pagbabago ng mood o pag-uugali, pagkabalisa, pag-atake ng gulat, problema sa pagtulog, pagiging mapusok, naiirita, nabubulabog, pagalit na pag-uugali, agresibo, hindi mapakali, sobrang aktibo, nalulumbay, o nakakapag-isip magpakamatay o saktan ang iyong sarili. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Kung ang mga sumusunod na palatandaan ng isang reaksiyon ng allergy ay nangyari, kumuha ng pangangalagang medikal: pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal.

...

Precaution:

Bago inumin ang gamot na ito ay ipaalam sa iyong manggagamot kung mayroon kang anumang mga allergy, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: personal o kasaysayan ng pamilya sa bipolar, manic-depressive disorder, personal o kasaysayan ng pamilya ng mga pagtatangka sa pagpapakamatay, sakit sa atay, mga seizure, mababang sodium sa dugo, ulcer sa bituka o pagdurugo tulad ng sakit na peptic ulcer o mga problema sa pagdurugo. Dahil ang Luvox CR ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...