LymeRix


GlaxoSmithKline | LymeRix (Medication)


Desc:

Ang LymeRix ay bakuna laban sa Lyme disease. Hindi ito lunas kung kailan ka lang magkakaroon ng Lyme Disease. ...

Side Effect:

Maaaring magkaroon ng sakit o pamumula ng kalamnan o kasu-kasuan sa lugar ng injection. Kung ang nasabing sintomas ay patuloy na nararanasan o kaya ay lumala, ipaalam kaagad sa iyong doktor. Hindi inaasahan, pero ipaalam kaagad: sintomas ng trangkaso, lagnat, pamamantal. Mas lalong hindi inaasahan ang mga sumusunod: matinding sakit ng ulo, panghihina ng kalamnan, panginginig ng kalamnan sa kamay, paa at mukha. Hindi inaasahan ang allergic reaction sa gamot na ito, pero kung mararanasan, pumunta agad sa pinakamalapit na ospital. Sintomas ng allergic reaction ay: pamamantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, hirap sa paghinga. Kung meron pang ibang epekto na mararanasa na hindi nakalista dito, ipag-alam agad sa doktor o parmaseutiko. ...

Precaution:

Mga indibiduwal na mayroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa kasukasuan o neurologic illness na may kinalaman sa Lyme Disease. Mga sakit na may kaugnayan sa pamamaga ng kasukasuan (kasama ang rheumatoid arthritis) o kalat na pananakit ng buto at kalamnan. Hindi isinama sa pagsusuri ng bisa ng LymeRix ang mga taong may second o third degree atrioventricular block o may pacemaker dahil ang mga kondisyon na iyon ay maaaring maka-antala sa pag-aaral. Dahil dito, ang impormasyon tungkol sa kaligtasan ng paggamit ng bakuna na ito sa mga nasabing tao ay limitado. Hindi inirerekomenda na inumin ang gamot na ito ng walang pahintulot ng iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso ng bata. ...