Lypressin - spray


Vijay Chemical Corporation | Lypressin - spray (Medication)


Desc:

Ang lypressin ay gamot na ginagamit upang bawasan ang urine output, sa pamamagitan ng pagkontrol ng labis na pagkauhaw at pag-ihi at pag-iwas sa dehydration. Ginagamit ito sa paggamot ng mga pasyenteng may diabetes insipidus na nagpapakita ng allergies sa iba pang antidiuretic hormone preparations. Ang lypressin ay isang nasal spray at dapat ibigay nang 1 o 2 sprays sa bawat butas ng ilong nang apat na beses araw-araw, o ayon sa direksyon ng iyong doktor depende sa iyong kondisyon. Sundin ang eksaktong direksyon sa label para sa wastong paggamit. ...

Side Effect:

Ang lypressin ay maaaring maging sanhi ng congestion, runny nose, nasal irritation, eye irritation, pagkahilo, sakit ng ulo o pagtaas ng bowel movements. Kung magpatuloy o lumala ang alinman sa mga hindi gaanong malubhang epekto ay tawagan ang iyong doktor. Ang mas malubhang adverse reaction ay kasama ang allergy na may mga sintomas tulad ng pagpapantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o hives; stomach cramps, pag-aantok, o pagtaas ng timbang. Kung may mapansin ka na alinman sa mga ito, o anumang hindi pangkaraniwang selyales, humingi agad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng allergies. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang sakit, lalo na ang mataas na presyon ng dugo o sakit sa puso tulad ng coronary artery disease. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...