Lysporin


Johnson & Johnson | Lysporin (Medication)


Desc:

Ang Lysporin ay isang linya ng mga antibiyutikong panghaplas sa pagpipigil ng mga inpeksyon at nagpapabilis sa paggaling ng mga sugat. Ang orihinal na pormulasyon ay may lamang bacitracin at polymyxin B. Para sa pinakamagandang mga resulta, gamitin ang medikasyong ito ng eksaktong gaya ng dinirekta. Ang medikasyong ito ay kadalasang ginagamit ng 2 hanggang 4 na beses araw-araw, o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Mahalagang gamitin ang gamot na ito ng mayroong pantay na mga agwat. Sa paglalagay ng mga pamatak sa mata, hugasan muna ang iyong mga kamay. Upang maiwasan ang kontaminasyon, huwag hahawakan ang dulo ng pamatak o hahayaang sumayad ang iyong mata o kahit anong kalatagan. Kung ikaw ay nagsusuot ng mga lenteng kontak, alisin muna ang mga ito bago gumamit ng mga pamatak sa mata. ...

Side Effect:

Ang pamumula, pagsusunog, pagkirot, o pangangati ng mata o tainga, o malabong paningin ay maaaring mangyari para sa ilang mga minute pagkatapos maglagay ng mga pamatak. Kung alinman sa mga epekto ang tumagal o lumala, abisuhan ng maagap ang iyong doktor o parmaseutiko. Ang reaksyong aledyi sa gamot na ito ay hindi malamang, ngunit humingi ng agarang atensyong medikal kung ito ay mangyari. Ang mga sintomas ng reaksyong alerdyi ay may kasamang: pamamantal, matinding pangangati, pamamaga, pagkahilo, hirap sa paghinga. Kung ikaw ay may mapansing ibang mga epektong hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmaseutiko. ...

Precaution:

Ihinto ang paggamit ng medikasyong ito at humingi ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga sumusunod ang mangyari: mga senyales ng matinding reaksyong alerdyi tulad ng matinding pamamantal o pangangati; hirap sa paghinga; o pamamaga ng bibig, labi, dila, o lalamunan. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong dokro o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: ibang mga problema sa mata o tainga, paggamit ng lenteng kontak, kahit anong alerhiya. Ang gamot na ito ay maaaring pansamantalang magsanhi ng malabong paningin; mag-ingat sa paggawa ng mga gawaing nangangailangan ng malinaw na paningin tulad ng pagmamaneho o paggamit ng makinarya. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...