Magsal


US Pharmaceutical Corporation | Magsal (Medication)


Desc:

Ang Magsal/magnisiyum salisileyt, ay isang salisileyt at antihistamin na kombinasyon na humaharang sa mga sangkap sa katawan na nagdudulot ng lagnat, sakit, at pamamaga. Ang gamot na ito ay ginagamit upang mapawi ang banayad hanggang sa katamtamang sakit, pananakit at pagbukol (pamamaga) ng sakit sa buto. Ito ay isang reseta lamang na gamot at iniinom, sa pangkalahatan 3 hanggang 4 na beses sa isang araw, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Huwag humiga ng 30 minuto pagkatapos kunin ang Magsal. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang Magsal ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto tulad ng:isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; madugo o itim na dumi; pagkalito; maitim na ihi o maputlang mga dumi; nabawasan ang pag-ihi; pagtatae; kahirapan sa paglunok; pagkahilo; pagkawala ng pandinig; utal na pagsasalita o paos; paulit-ulit na namamagang lalamunan o iba pang mga palatandaan ng impeksyon; tunog sa tainga; matinding sakit sa tiyan; hindi pangkaraniwang galos o pagdurugo; hindi pangkaraniwang pagkapagod; o pagsusuka. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Hindi gaanong malubhang epekto at pinaka-karaniwan, kasama ang:pag-aantok; tuyong bibig, ilong, o lalamunan; heartburn; pagduduwal; pampalapot ng uhog sa ilong at lalamunan; masakit ang tiyan. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:mga problema sa bato o atay, sakit sa puso, sakit sa dumudugo, tiyan o bituka ulser, mataas presyon ng dugo, diyabetis, glawkoma (makitid na anggulo), o hika. Dahil ang Magsal ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka nang magagawa mong ligtas ang mga gawang ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...