Ma - huang


Kyowa Hakko | Ma - huang (Medication)


Desc:

Ang Ma-huang ay ginagaming sa problema sa paghinga, hika, pamamaga at pagbara sa daluyan sa ilong, pagbagsak ng timbang. Ang ilang produktong herbal/gamot pampagana sa pagkain ay nakitaan na mayroong posibilidad na nakakasamang impyuritis/aditibs. Ang Epedra ay isang produktong herbal. Ito ay nagsisilbing nagpapagana sa ating nerbus sistem, na kung saan nakakapagpadagdag ng tibok ng puso at presyon ng dugo. ...

Side Effect:

Pagduduwal o pagsakit ng ulo ay maaring maramdaman. Kung alinmang sa epektong ito ay nagtuloy o lumala, agarang tawagan ang iyong doktor. Mas lamang agad na tawagan:pagbago ng pagiisip o pagsumpong, sobrang pagkahilo, hirap sa pagtulog, pagbago ng itsura ng balat, hirap sa pag-ihi, sobrang pagod. Mas lamang agad na tawaga:pananakit ng dibdib, mabilis at hindi regular na pulso, hirap sa paghinga, panginginig, pagkahimatay, pagkabulol, panghihina sa kalahati ng katawan.

...

Precaution:

Ang ibang kondisyong medikal ay maaaring maghalo kasama ng Epedra. Ipaalam sa iyong tagapangalaga kung meron kang kondisyong medikal, laluna kung plano mong magbunti o ikaw ay nagpapasuso ng bata, kung ikaw ay umiinom ng gamot na may reseta o wala, paghahanda ng halamang gamotl o gamot pampagana sa pagkain. Kung meron kang alerdyi sa gamot, pagkain o anumang sangkap, kung may kasaysayan ka ng istrok, dayabetes, glawkoma, mataas na presyon ng dugo, o panginginig, kung meron kang kasaysayan ng puso, sirkolatori, o kondisyon sa lalamunan.

Bago gamiting itong gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung meron kang anumang alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng gamot at kung nagkaron ka na ng mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato, kolaytis, problema sa tiyan o sikmura. ...