Malarone


GlaxoSmithKline | Malarone (Medication)


Desc:

Ang Malarone ay isang kombinasyon ng gamot na naglalaman ng dalawang aktibong sangkap:atovaquone at proguanil. Ginagamit ito upang gamutin at maiwasan ang malarya. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay sa P. falciparum, ang parasito na nagdudulot ng malarya. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin upang maiwasan ang malarya sa mga bata o sa mga tao na may timbang na 11 kilo. Ang karaniwang inirerekomenda na dosis ng may sapat na gulang para sa pagpapagamot ng malarya ay 4 na tableta minsan isang araw para sa 3 araw. Ang mga dosis ng mga bata para sa paggamot ng malarya ay batay sa bigat ng katawan. ...

Side Effect:

Ikonsulta sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung ang alinman sa mga sumusunod na epekto ay nangyari:mga sintomas na tulad ng trangkaso (hal. , Lagnat, sakit sa kalamnan, namamagang lalamunan); pangangati o mga sugat sa bibig, mabilis na tibok ng puso, mga palatandaan ng anemya (mababang pulang selula ng dugo; halimbawa, nabawasan ang enerhiya, panghihina, paghinga ng hinga), mga palatandaan ng pagkalungkot (halimbawa, hindi magandang konsentrasyon, pagbabago sa timbang, pagbabago sa pagtulog, pagbawas ng interes sa mga aktibidad, pagbabago ng damdamin, pag-iisip ng pagpapakamatay); pantal sa balat. Ikonsulta agad sa iyong doktor kung napansin mo ang anumang sintomas na nag-papabagabag sa iyo habang umiinom ka ng gamot na ito. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda para mapigilan ang malarya sa mga bata. Maaari itong magamit para sa pagpapagamot ng malarya sa mga bata na hindi bababa sa 3 taong gulang at timbangi na hindi bababa sa 11 kilogramo. Ang mga taong may epilepsi o isang kasaysayan ng pagsumpong na sakit ay dapat talakayin sa kanilang doktor kung paano nakakaapekto ang gamot na ito sa kanilang kalagayang medikal, kung paano ang kanilang medikal na kondisyon ay maaaring makaapekto sa dosis at pagiging epektibo ng gamot na ito, at kung kinakailangan ang anumang espesyal na pagsubaybay. Ang mga taong may pinababang pag-andar sa bato o sakit sa bato ay dapat talakayin sa kanilang doktor kung paano nakakaapekto ang gamot na ito sa kanilang kalagayang medikal, kung paano ang kanilang medikal na kondisyon ay maaaring makaapekto sa dosis at pagiging epektibo ng gamot na ito, at kung kinakailangan ang anumang espesyal na pagsubaybay. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis maliban kung ang magbenepisyo ito upang mapababa sa panganib. Kung nabuntis ka habang kumukuha ng gamot na ito, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor. ...