Amphocin


Pfizer | Amphocin (Medication)


Desc:

Ang Amphocin ay dapat na pangunahing iadministera sa mga pasyenteng may progresibo, potensyal na banta sa buhay na mga inpeksyong sanhi ng halamang-singaw. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamiting panggamot sa mga hindi kinakailangan ng instrumenting inpeksyong sanhi ng halamang singaw tulad ng pambibig na trus, vaginal candidiasis at esophageal candidiasis sa mga pasyenteng mayroong normal na bilang ng neutrophil. ...

Side Effect:

Kasama sa mga epekto ang: tuyong bibig; tumaas na pagkauhaw, pagduduwal, pagsusuka; matinding pagkaantok, pakiramdam na walang kapahingahan, pag-ihi ng mas madami o kaunti kaysa kadalasan, o wala talaga; sakit ng kalamnan o panghihina; mabilis o hindi pantay na bilis ng tibok ng puso; pakiramdam ng pagkahilot, pagkahimatay; mga sumpong (kombulsyon); lagnat, sakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso, maputlang balat, madaling pagpapasa o pagdurugo; o pagduduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, kawalang ng ganang kumain, ihing madilim ang kulay, duming kulay putik, paninilaw (paninilaw ng balat o mga mata). ...

Precaution:

Sabihan ang iyong doktor tungkol sa iyong kasaysayang medikal, lalo ng: ibang mga sakit, mga problema sa atay; mga alerhiya (lalo ng alerhiya sa gamot). Sabihan ang iyong doktor kung ang sintomas ay lumala o kung ang mga inpeksyon ay mangyari uli. Upang masigurong ang gamot na ito ay hindi nagsasanhi ng mga masamang epekto, ang iyong mga selula ng dugo, paggawa ng bato, at paggawa ng atay ay maaaring kailanganing ipaaksamin sa regular na batayan. Ang Amphocin ay pwedeng magkaroong matagal na matapos na mga epekto sa iyong katawan. Huwag lalaktawan ang iyong mga sumusunod na bisita sa iyong doktor para sa iyong eksam para sa dugo o ihi. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...