Maraviroc


Pfizer | Maraviroc (Medication)


Desc:

Ang Maraviroc ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot, ito para gamutin ang CCR5- tropic human immunodeficiency virus (HIV) type 1. Ang Maraviroc ay hindi nagpapagaling ng HIV o AIDS. Ang Maraviroc ay maaari ring magamit sa mga paraan na hindi kasama sa gabay ng medikasyon. Ang Maraviroc ay isang antiviral na medikasyon para mapigilan ang tiyak na viral cell mula sa pagdami nito sa iyong katawan. Sa paggamit ng Marviroc ay hindi mapipigilan ang pagpaso o paglipat ng HIV sa ibang tao sa pamamagitan ng hindi protektadong pagtatalik o pagpapagamit ng mga karayom or iniksiyon. Ang pagpapagamit ng karayom or iniksyon na may gamot ay hindi kailanman ligtas, kahit na sa isang malusog na tao. ...

Side Effect:

Ang hindi gaanong seryosong epekto ay maaaring katulad ng: pamamaga; puting butlig o singaw sa bibig o labi; problema sa pag-ihi, uhog at baradong ilong, bahing, magang lalamunan, pagsakit na tiyan, pagtatae, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, pagkahilo at may katamtamang pantal. Itigil ang maraviroc at tawagan ang iyong doktor kung makaramdam ka ng anumang seryosong epekto katulad ng; pagduduwal, pagsakit ng tiyan, pagkawalng gana, pantal sa balat, madilim na ihi, malaputi na dumi, pamumutla (paninilaw ng balat o ng mga mata); pananakit ng dibdib; pakiramdam na ikaw ay hihimatayin; biglaang pamamanhid, pangingilabot, o panghihina saang mang parte ng katawan; singaw, o sugat sa iyong ari o tumbong; palatandaan ng bagong impeksyon, katulad ng lagnat o kombulsyon, ubo, o sintomas ng trangkaso. ...

Precaution:

Ang Maraviroc ay ibinibigay sa pamamagitan ng paghahalo ng iba pang antiviral na medikasyon. Para sa mahusay na paggamot sa iyong kondisyon, gamitin lahat ng iyong medikasyon ayon sa turo ng iyong doktor. Bago gamiting ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato, sakit sa atay (lalu na ang Hepatitis B o C), sakit sa puso, mababang presyon ng dugo, anumang alerdyi, problema sa sirkulasyon, at kung nagkaroon ka na ng istrok. Huwag baguhin ang dosis at takdang paggamit ng gamot nang walang abiso mula sa iyong doktor. Bawat taong may HIV o AIDS ay kinakailangan sumailalim sa pangangalaga ng doktor. ...