Matulane


Sigma Pharmaceuticals | Matulane (Medication)


Desc:

Ang matulane ay naglalaman ng procarbazine, isang alkylating chemotheraphy drugs upang gamutin ang hodgkin’s na sakit (tinatawag din na hodgkin’s lymphoma). Ito ay mabisang pag pigil sa pag lago ng cancer cells at panibagong pag buo ng cancer cells. Dahil ang matulane ay nakakaapekto sa paglaki ng normal na body cells, ikaw ay kadalasang makaka ramdam ng ibang epekto sa pag gamit nitong gamot. ito din ay gumaganap bilang tagapigil ng monoamine oxidase.

...

Side Effect:

karaniwang epekto para sa pasyenteng gumagamit ng matulane kasama ang pagkalagas ng buhok, singaw sa bibig, pagtatae, paninigas ng dum, trangkaso tulad ng (lagnat, panginginig, pangkalahatang sakit) panghihinina, pagka wala ng balase, pananakit ng ulo, kawalan ng katatagan, pagkaantok o pagkahilo; kakayahang mag buntis o makabuntis pwedeng maapektuhan ng procarbazine. merong kaunting panganib na makabuo ng cancer sa dugo katulad ng leukemia pag tapos ng ilang taon na pag inom ng procarbazine. kausapin ang iyong doktor tungkol sa panganib. Ang mga sumusunod na sintomas ay kelangan ng gamutin, ngunit hindi inaasahang pangyayari: hindi karaniwang pagdudugo o galos ; itim o tarry na dumi o pagdurugo sa iyong dumi o sa ihi; nausea (nakagagambala sa pagkain at hindi nakakaapekto sa iniresetang gamot) pagsusuka ( 4-6 na beses sa loob ng 24hrs) paninigas ng dumi na hindi magamot ng paggamit ng laxative, matinding pananakit ng tiyan, singaw sa bibig ( sobrang sakit na pamumula, pamamaga o ulser) masakit na pag ihi, matinding pamamanhid, pananakit ng buto o kasu-kasuan, pagkaramdam ng na mahihimatay o pag ka hilo, matinding pagod ( hindi makapag patuloy ng aktibidad sa pangangalaga sa sarili) Ang sign ng inpeksyon ay katulad ng pamumula o pamamaga, sakit sa pag lunok, walang hintong pag ubo, maghanap ng agarang gamot kung naranasan mo ang alinmang sintomas ng seryosong reaksyon ng ellergy kasama dito ang pagkakapantal, pangangati/pamamaga (higit sa lahat sa muka/dila/lalamunan), malalang pagkahilo, hirap sa pag hinga.

...

Precaution:

bago gamitin ang matulane, sabihin sa iyong doktor ang iyong history sa pag gagamot, higit sa lahat ng; puso, problema sa daluyan ng dugo, huling bulutong, shingles (herpes zoster), diabetes, pag agad hininga, sakit sa atay, sakit sa bato, malala o madalas na pagsakit ng ulo, huling impeksyon, sobrang aktibing thyroid (hyperthyroidism), huli/kasalukuyang pag gamit ng tabacco, radiation theraphy, sakit sa dugo ( e. g bone marrow depression, mababang bilang ng platelet) iwasan ang mga nakakalasing na inumin/pagkain habang nag gagamot dahil sa malalang reaksyon (disulfiram/alkohol- katulad ng reaksyon) maari din itong kasama ng sintomas katulad ng malalang nausea, pagsusuka, panlalabo ng paningin, pananakit ng ulo, pagkahilo, matinding pagkapagod, hirap sa pag hinga, mabilis na pag tibok ng puso matinding pag papawis o seizures. iwasan ang paninigarilyo habang nag iinom ng gamot. ang paninigarilyo ay magsasanhi ng matinding panganib na maaring maka buo ng cancer sa baga habang ginagamit ang gamot na ito. kumunsulta sa iyong doktor or phramacist ang iba pang detalye. pwede kang mahilo sa gamot na ito. wag mag maneho, gumamit ng makina o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa sigurado ka na maaari mong ligtas na maisagawa ang ganong aktibidad. bago ka magkaroon ng operasyon o agarang pag gamot, sabihin sa doctor o dentista na ikaw ay nakakatanggap ng ganito gamot. ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw, iwasan ang magtagal sa arawan, gumamit ng sun screen at magsuot ng mahabang panlaban sa araw tuwing lalabas. walang mga pagbabakuna / pagbabakuna nang walang pahintulot ng iyong doktorat iwasang makipag-ugnay sa mga taong kamakailan lamang nakatanggap ng polio sa bibig. bakuna o bakuna sa trangkaso na nalanghap sa pamamagitan ng ilong. pag-iingat ay pinapayuhan kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga bata dahil baka mas sensitibo sila sa mga epekto nitolalo na ang peligro ng pangingitig (panginginig) pagkawala ng kamalayan o mga seizure. sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito. makipag usal sayo sa iyong doktor. ...