Mavik


Abbott Laboratories | Mavik (Medication)


Desc:

Ang Mavik/ trandolapril ay isang ACE inhibitor, gumagana ito para pakalmahin ang ugat ng dugo sa pamamagitan ng pagaayos sa pag daloy ng dugo sa puso . Ang gamot na ito ay gingamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (hypertension), Ginagamit din ito pagkatapos makaranas ng pagka atake sa puso para maiwasan pa ang isa pang pag atake sa puso at kasama ng iba pang gamot tulad ng diuretic, para gamutin ang pagpalya ng puso o panghihina ng puso.

Ang gamot na ito ay dapat inumin, isa or dalawang beses sa isang araw; o base sa payo ng iyong doctor.

Ang dami ay base sa yong kondisyong medikal o tugon sa paggamot.

Huwag dagdagn ang dose or dalas kung walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Sa kabila ng kailangang epekto nito, maari din na magkaroon ng matinding epekto tulad ng allergic reaction, pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pag sara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila o mukha o mga pantal; pakiramdam na magaan ang ulo, pagkahimatay; mas madalas na pag ihi o hindi katulad ng kadalasan, o wala talaga; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkas; madaling galos o pagduruo; pagod na pakiramda; panghihina ng kalamnan at pagpitik o hindi tamang pa tibok ng puso; pananakit ng dibdib o pamamaga, mabilis na pag taas ng timbang. kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi agad ng tulong medikal. Kabilang sa hindi gaanong seryosong epekto : ubo, pananakit ng kasukasuan, pagka hilo, antok, pananakit ng ulo, problema sa pagtulog (Insomia); pag duwal, pagkasira ng tiyan o konting pangangati ng balat o pamamantal. kung ang alin man sa mga ito ay lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot sabihin sa iyong doktor kung meron kang allerdyi, kung ikaw ay umiinom ng ibang gamot at kung meron kang alin man sa mga sumusunod na kondisyon : sakit sa bato, sakit sa atay, pagtaas ng dugo ng postassium, malubhang pagka tuyot at pagkawala ng elektrolytes katulad ng sodium, sakit sa daluyan ng dugo tulad ng sakit sa vascular o scleroderma. Dahil ang Mavik ay pwedeng maging sanhi ng pagkahilo, wag mag mamaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masigurado mo na pwede mo na maisagawa itong mga aktibidad na ligtas. Sa panahon ng pagbubuntis at pag papasususo hindi inirerekomenda na gamitin itong gamot ng walang rekomendasyon ng doktor. ...