Amphotericin suspension - oral


Pharma Nord | Amphotericin suspension - oral (Medication)


Desc:

Ang Amphotericin suspension ay ginagamit para sa paggagamot ng oral candidiasis, isang pambibig na inpeksyong sanhi ng halamang-singaw. Ang Amphotericin B ay ginagamit upang patayin ang halamang-singaw na pwedeng magsanhi ng seryoso o banta sa buhay na mga inpeksyon. Ang Amphotericin B ay hindi epektibo laban sa mga inpeksyong bakteryal o sanhi ng mikrobyo. ...

Side Effect:

Ang mga problema sa tiyan o bituka ay may kasamang pagduduwal, pagsusuka o pagtate ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, kontakin ang iyong doktor. Hindi malamang na mangyari ngunit sabihan agad ang iyong doktor kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga sumusunod: pagputok sa balat/pamamantal, pangangati, pamamaga. Kung ikaw ay may mapansing ibang mga epektong hindi nakalista sa taas, kontakin ang iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan. ...

Precaution:

Sabihin ang iyong doktor agad tungkol sa iyong kasaysayang medikal, lalo ng: ibang mga sakit, mga problema sa bato, mga alerhiya (lalo ng alerhiya sa gamot). Sabihan ang iyong doktor kung ang mga sintomas ay tumagal lumala o ang mga inpeksyon ay maulit. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...