M - Clear


Unknown / Multiple | M - Clear (Medication)


Desc:

M - Clear ay isang kombinasyon ng gamot na ginagamit upang pansamantalang gamutin ang mga sintomas ng pag-ubo at

pagsisikip ng dibdib sanhi ng karaniwang sipon, trangkaso, o iba pang mga sakit sa paghinga (hal. , saynusaytis, brongkaytis).

Ang Codeine ay isang narkotikong sumusugpo sa ubo (antitussive) na nakakaapekto sa isang bahagi ng utak,

binabawasan ang pagpilit sa pag-ubo. Ang Guaifenesin ay isang expectorant na tumutulong panipisin at pagpapaluwag ng

sipon sa baga, na kung saan pinapadali ang paglabas ng sipon mula sa pagubo.

Gamitin itong gamot na ito sa pamamagitan ng bibig kumain man o hindi, kadalasang tuwing 4 hanggang 6 na oras kung

kinakailangan kasama ng isang basong tubig o ayon sa direktiba ng iyong doktor. Ang gamot na ito ay hindi karaniwang

ginagamit para sa patuloy na pag-ubo mula sa paninigarilyo, hika, iba pang mga pangmatagalang mga problema sa paghinga

(hal. , Emphysema), o para sa mga ubo na may maraming uhog, maliban kung itinuro ng iyong doktor.

...

Side Effect:

Humingi ng agarang atensyong medikal kung ang bihira ngunit napaka-seryosong epekto na ito ay nangyayari:kombulsyon.

Ang pag-aantok, pagkahilo, paggaan ng ulo, pamumula ng mukha, pagduduwal, pagsusuka, o paninigas ng dumi ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko.

Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira lamang. Gayunpaman, maghanap kaagad ng atensyong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:mga problema sa tiyan (hal. , talamak na paninigas ng dumi, ilyus, pankriyataytis), problema sa adrenal glandula (hal. , sakit na Addison), karamdaman sa utak (hal. , kombulsyon, pinsala sa ulo, tumor, nadagdagan ang presyon ng intracranial), mga problema sa paghinga (hal. , hika, emphysema), mga problema sa puso, atbp.

Mas higit na mas sensitibo ang mga nakatatanda sa epekto ng gamot na ito, lalo na ang sobrang pagkahilo at sobrang pagkaantok.

Kung buntis naman o nagpapadede ng bata, itong gamot na ito ay dapat inumin kung kinakailangan. Maaaring madagdagan

ng kaunti ang panganib at depekto sa panganganak kung ginamit ito sa unang dalawang buwan ng pagbubuntis.

...