Measles, mumps, rubella vaccine - injection


Unknown / Multiple | Measles, mumps, rubella vaccine - injection (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ginamit upang tulungang mapigilan ang impeksyon ng 3 viruses, tigdas (kilala rin bilang rubeola), mumps, at rubella (kilala rin bilang German tigdas)Ito ay karaniwang impeksyon sa kabataan na nagdudulot ng seryoso, kadalasan ay problemang nakamamatay (tulad sa baga, utak, o kaya problema sa pandinig o nakasasama sa mga hindi pa naisisilang na sanggol) ang pagpapabakuna habang bata pa ay nakakaiwas sa mga impeksyon at mga problema. Ang viruses sa ganitong bakuna ay buhay, ngunit sila ay naging mahina (attenuated) kung kaya nabawasan ang abilidad nila upang maging sanhi ng sakit. Ang bakunang ito ay dahilan upang ang katawan ay maging immune defensive substances (antibodies) laban sa mga viruses upang ikaw ay maging protektado sa mga impeksyon. Ang bakuna ay inirerekomenda sa lahat ng mga batang 12 hanggang 15 buwan at sa mga matatanda na hindi pa nagkaroon ng impeksyon o hindi pa nabakunahan. Ang gamot na ito ay walang halong preserbatibo. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga taong nakatanggap na ng MMR bakuna ay walang naging problema dito. Ang iba ay nakaranas ng katamtamang paghapdi at pamumula sa parte na ininjection o kaya ay nilalagnat. Iba pang posibleng epekto pero hindi masyadong madalas mangyari ay ang mga sumusunod: lagnat, pantal,pagsusuka,sakit sa kasukasuan,mababang platelet count/pagdudugo, encephalitis. Kahit may mga ispekulasyon at kinokonsider na publisidad, walang ebidensya na ang MMR vaccine ay nagiging dahilan ng autism. Mas madami ang benipisyo ng vaccine kesa sa potential na masamang epekto. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito ay ipaalam muna sa doktor kung mayroon kang kahit anong allergy. Sabihin kung gumagamit ka ng iba pang gamot o kung nagkaroon o magkakaroon man ng mga kondisyong tulad ng; sakit na may kasamang mataas na lagnat, bumabang immune function dahil sa ibang gamot, pagbaba ng immune dahil sa iba pang sakit,problema sa immune dahil sa ibang white blood cells (T-cells), mababa o abnormal na antibodies sa dugo, di pa nagagamot na Tuberculosis (TB) impeksyon. Bago pa gumamit ng gamot na ito, ipagbigay alam muna sa iyong doktor o parmasist ang mga nakaraang gamutan,lalo na ang :mababang blod clotting cells (platelets), HIV infection na walang sintomas, sakit sa utak, pagsusuka dahil sa lagnat. Hindi ito dapat inumin ng mga buntis and nagpapasuso. Kung nabigyan ka ng MMR vaccine, hindi ka dapat mabuntis ng tatlong bwan pag tapos ng bakuna. ...