Mechlorethamine - injection


Lundbeck | Mechlorethamine - injection (Medication)


Desc:

Ang meclorethamine ay ginagamit upang gamutin ang ibat ibang uri ng cancer ( e. g. , Hodgkin's desease, non-Hodgkin's lymphoma). Ito ay gumagana mapabagal o mahinto ang paglago ng cancer cells. Mechlorethamine ay dapat hawakan at gamitin ng maayos. Direkta sa balat, ilong, bibig, o mata ay pwedeng maging sanhi ng matinding pinasala. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay nakakapag pababa ng kakayahan ng katawan na labanan ang impeksyon. Sabihin agad sa iyonh doktor kung ikaw ay nagkaroon ng kahit anong senyales ng impeksyon tulad ng lagnat, panginginig o paulit ulit na pananakit ng lalamunan. Pagduduwal, pagsusuka, pawawala ng gana sa pagkain, pagtatae, sakit ng ulo, pagka lito, pagka antok, kakaibang panlasa, o panghihina ay pwedeng mangyari. Pasusuka at pagduduwal ay pwedeng malala. Ang sobrang seryosong reaksyon ng allergic sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humongi kaagad ng tulong medikal kung napansin mo ang alin man sa mga sumusunod na sintomas ng isang seryosong reaksiyon allergy: pamamantal, pangangati/pamamaga (higit sa lahat ang muka/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa pag hinga. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay pwedeng maka sanhi sa pag gawa ng sperm, pagtaas ng tyansa na makagawa ng bata na may kapansanan. Samakatuwid, ang mga lalaking gumagamit ng ganitong gamot ay dapat gumamit ng mga birth control (e. g. , Condom). Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o pharmacist ang istorya ng iyong medikal, lalong lalo na ang: dugo/pagdurugong karamdaman (e. g. , anemia, mababang bilang ng dugo), gout, kasalukuyang impeksyon, sakit sa bato, sakit sa atay, radiation treatment. Ang gamot na ito ay maari kang paantukin. Wag may drive, gumamit ng makina, or gumawa ng kahit anong aktibidad na nangangailangan ng pagiging handa hangat makasiguro na pwede mo na gawin ito ng maingat. Limitahan ang pag inom ng alak.

...