Medipren


Johnson & Johnson | Medipren (Medication)


Desc:

Ang Medipren/ibufrofen ay kasama sa klase ng gamot na tinatawag na non-steroidal gamot laban sa pamamaga (NSAIDs). Medipren ay ginagamit para sa management ng banayad hanggang katamtamang sakit, lagnat, at pamamaga. Sakit, lagnat, at pamamaga ay promoted dahil sa paglabas sa katawan ng kemikal na tinatawag na prostaglandins. Ang Ibufrofen ay hinaharangan ang enzyme na gumagawa ng prostaglandins (cyclooxygenase), resulta ng mababang lebel ng prostaglandins. Bilang ng kahihinatnan ng pamamaga, sakit at lagnat ay tumaas. ...

Side Effect:

Isa sa mga karaniwang ibang epekto galing sa ibufrofen ay ang pantal, pagtunog sa tenga,sakit ng ulo, pagkahilo, pagkaantok, pagsakit ng tyan, pagsusuka, pagtatae, hirap sa pagdumi at heartburn. NSAIDs ay nagpapataas ng abilidad ng pamumuo ng dugo at sa katunayan ito ay nagpaparami ng pagdurugo matapos ang pinsala. Ang ibufrofen ay naaring magdulot ng ulceration ng tyan bituka, at ang ulcer ay maaring magdugo. Kadalasan, ang ulceration ay nangyayari kahit hindi nakakaranas ng pananakit ng tiyan, at maitim na dumi, panghihina, at pagkahilo habang nakatayo (orthistatic hypotension) ang pagdurugo ay maaring tanging senyales na ng ulcer. NSAIDs nakakabawas ng daloy ng dugo sa bato at impair function sa bato. Ang kapansanan ay kadalasang nangyayari sa mga pasyenteng dati ng may kapansanan sa bato o congestive na sira ng puso, at ang gamit ng NSAIDs sa mga pasyente ay kinakailangang maingat. Ang mga taong may alerhiya sa ibang NSAIDs, kasama ang aspirin, ay hindi maaring gumamit ng ibuprofen. Ang mga indibidwal na may hika ay mas makakaranas ng reaksyon sa alerhiya ng ibufrofeb at ibang NSAIDs. Fluid redention (edema), Pamumuo ng dugo, atake sa puso. hypertension at sakit sa puso ay nauugnay sa paggamit ng NSAIDs. ...

Precaution:

Ang NSAIDs (Kasama ang ibufrofen) maaring bihira ang pagtaas ng panganib sa atake sa puso o stroke. Ang panganib ay maaring tumaas kung ikaw ay mayroong sakit sa puso o tumaas ang panganib sa sakit sa puso (dahil sa kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo o mataas na bilang ng asukal sa dugo), o sa matagal na paggamit. Ang gamot na ito ay hindi dapat inumin kung bago o matapos ang operasyon sa puso (CABG). Bago gumamit ng gamot na ito ipaalam muna sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong klase ng alerhiya, kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at ikaw ay meron o nagkaroong ng isa sa kondisyon na ito: sakit sa bato, sakit sa atay, mahirap kontrolin na pagbaba ng diabetes, problema sa tyan, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, pamamaga, dehydration, blood disorders, pagdurudo o problema sa pamumuo ng dugo, hika, paglaki sa ilong, may history sa reasyon ng alerhiya na may sintomas sa labi/dila/lalamunan pamamaga. Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo or magpaantok sa iyo; gumamit ng pag iingat na nagengganyo sa mga aktibidad na kinakailangan ng pagkaalerto tulad ng pagmamaneho o paggamit ng makina. Limitahan ang pag inom ng mga inuming nakakalasing. Palaging paggamit ng alkohol at tabako, lalong lalo na sa pagsasama sama sa gamot na ito, maaring pataasin ang panganib sa pagdurugo ng tyan. Ang gamot na ito ay mas maari kang maging mas sensitibo sa araw. umiwas sa matagal na pagbilad sa araw, tanning booths or sunlamps. Gumamit ng sunscreen at magsuot ng proteksyon sa araw kung nasa labas. Ang pag iingat ay ipinapayo kung ang gamot na ito ay iniinom ng matatanda sapagkat sila ay mas sensitibo sa mga ibang epekto ng gamot, lalong lalo na ang pagdurugo ng tyan at maapektuhan ang bato. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso hindi iminumungkahi ang pag gamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...