Mefenamic acid - oral


Ranbaxy Laboratories | Mefenamic acid - oral (Medication)


Desc:

Ang Mefenamic acid ay ginagamit para sa panandaliang paggamot ng banayad hanggang katamtamang sakit mula sa iba't ibang mga kundisyon. Ginagamit din ito upang bawasan ang sakit at pagkawala ng dugo mula sa regla. Huwag humiga ng hindi bababa sa 10 minuto pagkatapos uminom ng gamot na ito. Kung naganap ang pagkabalisa sa tiyan, kunin ang gamot na ito ng pagkain o gatas. Dalhin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, karaniwang 4 na beses sa isang araw na may isang buong basong tubig o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Kung gumagamit ka ng gamot na ito para sa mga masakit na panahon, kunin ang iyong unang dosis sa lalong madaling magsimula ang iyong panahon o magsimula ang sakit. Karaniwan, kakailanganin mo lamang itong dalhin sa unang 2 hanggang 3 araw ng iyong tagal ng panahon. Ang Mefenamic acid ay kilala bilang isang nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).

...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, itigil ang pagkuha ng mefenamic acid at agad na humingi ng medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi: pantal / paltos, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Itigil ang pagkuha ng mefenamic acid at sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na naganap: madaling pasa / pagdurugo, mga palatandaan ng impeksyon (hal. Lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), hindi maipaliwanag na matigas na leeg, pagbabago sa dami / kulay ng ihi Ang sakit sa tiyan, pagduwal, heartburn, pagkahilo, pag-aantok, pagtatae, at sakit ng ulo ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko.

...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pag-aantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang: aspirin-sensitibo na hika (isang kasaysayan ng lumalalang paghinga na may runny / baradong ilong pagkatapos kumuha ng aspirin o iba pang NSAID, malubhang sakit sa bato, kamakailang operasyon ng bypass sa puso (CABG), aktibong dumudugo / sugat sa tiyan / bituka (ulser, gastrointestinal dumudugo). Ang pag-andar ng bato ay tumatanggi habang tumatanda ka. Ang gamot na ito ay tinanggal ng mga bato. Ang gamot na ito ay dumadaan sa gatas ng suso at maaaring magkaroon ng hindi kanais-nais na mga epekto sa isang sanggol na nagpapasuso. Kumunsulta sa iyong doktor bago magpasuso -pagpapakain.

...